Δημοκρατία ἐστὶ νομιμότης

Ὁ σεβασμὸς τῆς νομιμότητος ἀποτελεῖ τὸν ἀκρογωνιαῖο λίθο τῆς δημοκρατίας καὶ ἡ τήρησή της ἀνατίθεται στὴν τρίτη ἐξουσία, τὴν δικαστική∙ αὐτὸ καθιερώθηκε ἀπ’ τὴν ἑλληνικὴ ἄμεσο δημοκρατία καὶ θεσπίσθηκε ἐπίσης στὴ νεώτερη ἐποχή. Ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς ἐπανέλαβε ἁπλῶς τὴν βασικὴ αὐτὴ ἀρχὴ καὶ τίποτε περισσότερο, ἡ ὁποία ἐφαρμόζεται γιὰ τὴν πάταξη τῶν ἀνατρεπτικῶν τοῦ πολιτεύματος πράξεων τῆς ἀκροδεξιᾶς∙ ἡ δικαιοσύνη ἐρευνᾶ καὶ διαπιστώνει τὰ ἐγκλήματα, ὄχι ἡ ἐκτελεστικὴ ἐξουσία. Μερικοὶ στὴν Κουμουνδούρου διαμαρτύρονται, γιατὶ ἡ δικαιοσύνη ἐρευνᾶ καὶ τὶς ἄλλες κακουργηματικὲς πράξεις, τὶς τρεῖς δολοφονίες στὴ Μαρφίν, τὴν εἰσβολὴ στὶς Σκουριές∙ ἐφ’ ὅσον τηροῦν τὴν δημοκρατικὴ νομιμότητα, γιατὶ διαμαρτύρονται; Ἂν κάποιοι τὴν παραβίασαν, τοὺς καταγγέλλουν οἱ ἴδιοι.