Ἀμετανόητοι κινδυνολόγοι

Ἡ προπαγάνδα τῆς ἀτλαντικῆς καὶ ἐπιχωρίου διαπλοκῆς κατὰ τῆς Ἑλλάδος ἀποκαλύπτεται ἀπ’ τὴν διαστρέβλωση τῶν γεγονότων∙ ὁ ἐκπρόσωπος τοῦ Ὄλι Ρὲν δήλωσε ὅτι ὁ Ἐπίτροπος δὲν ἔκανε καμμία δήλωση στὴν Οὐάσιγκτον, ἀλλὰ ὁ τύπος εἶχε πλημμυρίσει ἀπ’ τὶς «δηλώσεις» του, ὅτι τὴν Ἄνοιξη θὰ συζητηθεῖ τὸ ζήτημα τοῦ ἑλληνικοῦ χρέους. Ἤδη, ἀκόμη καὶ ὁ ΙΟΒΕ εἶδε τὸ φῶς του καὶ ἀναγνωρίζει ὕφεση 4%, ἔναντι 5,2% πρὸ τριμήνου, χωρὶς οὐσιαστικὴ δικαιολόγηση∙ ὁ πρωθυπουργὸς τηρεῖ χαμηλοὺς τόνους, διότι γνωρίζει ὅτι, ἀπ’ τὰ ἀποτελέσματα τοῦ ἔτους θὰ κριθοῦν ὅλα. Ἐὰν ἡ ὕφεση ὑποχωρήσει κάτω τοῦ 4%, τότε τὸν Δεκέμβριο θὰ εἶναι στὸ μηδέν, ὁπότε τὸν Ἰανουάριο ἔχουμε θετικὸ πρόσημο∙ τότε εὔκολα γίνονται δεκτὰ τὰ αἰτήματά μας, γιὰ μετακύλιση μέρους τοῦ χρέους, ἀναγνώριση τῶν 4,5 δις τραπεζικῶν ὁμολόγων τοῦ 2008, ἀλλὰ καὶ τοῦ ὑπονομευτικοῦ ρόλου τοῦ ΔΝΤ στὴν οἰκονομία ὁλόκληρη τὴν τετραετία.