Πυθικούς τινας χρησμοὺς

Ἡ ἀνακατάληψη τῆς Σαλαμῖνος στὶς ἀρχὲς τοῦ ἕκτου αἰῶνος ἀποτέλεσε τὴν αἰτία γιὰ τὴν ἀνάδειξη τῶν Ἀθηνῶν σὲ μεγάλη δύναμη, μὲ τὴν ἔξοδό της στὴ θάλασσα ἕναν αἰῶνα μετά∙ ὁ Σόλων εἶχε πρωτοστατήσει στὸν πόλεμο κατὰ τῶν Μεγαρέων. «Τῷ μέντοι Σόλωνι καὶ πυθικούς τινας βοηθῆσαι λέγουσι χρησμούς»∙ τὸν Σόλωνα τότε λένε ὅτι βοήθησαν καὶ κάποιοι χρησμοὶ τῆς Πυθίας. «Ἐν οἷς ὁ θεὸς Ἰαονίαν τὴν Σαλαμῖνα προσηγόρευσε»∙ στοὺς ὁποίους ὁ θεὸς ἀποκάλεσε Ἰαονία τὴν Σαλαμῖνα. «Ταύτην τὴν δίκην ἐδίκασαν Σπαρτιατῶν πέντε ἄνδρες, Κριτολαϊδας, Ἀμομφάρετος, Ὑψηχίδας, Ἀναξίλας, Κλεομένης»∙ Αὐτὴ τὴν δίκη στὸ Μαντεῖο τῶν Δελφῶν τὴν ἐδίκασαν πέντε ἄνδρες ἀπ’ τὴν Σπάρτη, οἱ Κριτολαϊδας, Ἀμομφάρετος, Ὑψηχίδας, Ἀναξίλας καὶ Κλεομένης. Ἡ Σπάρτη ἦταν ἡ μεγάλη δύναμις τοῦ ἑλληνικοῦ κόσμου, ὅταν ὁλόκληρη ἡ Ἀττικὴ γεγόταν καὶ Ἰωνία∙ εἶχαν μεγάλη ἐπιρροὴ στὸ ἱερατεῖο τῶν Δελφῶν καὶ φαίνεται ὅτι τοὺς χρησιμοποίησε ὁ Σόλων.