Ἀνάμικτες τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνάμικτες τάσεις, ἀνοδικὲς στὴν Ἀσία καὶ πτωτικὲς στὴν Δύση∙ τὸ εὐρὼ βελτιώθηκε στὰ 1,3560 δολλάρια καὶ 132,2550 γιέν, ἐνῶ ὑποχώρησε ὁ χρυσός, 1275,25, καὶ τὸ πετρέλαιο ἀνέβηκε ἐλαφρά, 110,40. Ἡ στασιμότης στὴν Οὐάσιγκτον γιὰ τὸ θέμα τῆς στάσεως πληρωμῶν προκαλεῖ ἀνησυχίες στὶς ἀγορές, ὅτι ἂν δὲν βρεθεῖ λύση μέχρι τὴν Πέμπτη, τότε εἶναι δεδομένη ἡ κήρυξη χρεωκοπίας, μὲ ἀπρόβλεπτες τὶς ἐπιπτώσεις στὴν ἀμερικανικὴ καὶ στὴν παγκόσμια οἰκονομία∙ ἡ δυστοκία προκαλεῖ τὶς περισσότερες ἀντιδράσεις, διότι δὲν παρουσιάζεται νευρικότης καὶ κινητικότης γιὰ τὴν προσέγγιση τῶν ἀπόψεων. Πολλοὶ παρατηρητὲς χαρακτηρίζουν ὡς μοιρολατρικὴ τὴν στάση τῶν πολιτικῶν καὶ χωρὶς οὐσιαστικὸ ἐνδιαφέρον γιὰ τὴν λύση τοῦ προβλήματος∙ στοὺς Ἀναδυόμενους ἀντιθέτως σημειώνεται ἔντονη κίνηση, γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῆς χρεωκοπίας, ὥστε νὰ μὴν ἔχει τὶς ἴδιες ἐπιπτώσεις μὲ τὴν κρίση τῶν τοξικῶν ὁμολόγων. Ὀχυρώνονται μὲ κύρια ἄμυνα τὸ ρεμίνμπι ὡς ἀποθεματικὸ νόμισμα.