Ἐθαυμάσθη δὲ καὶ διεβοήθη

Ἡ ἀνακατάληψη τῆς Σαλαμῖνος ἀπ’ τοὺς Μεγαρεῖς ὀφειλόταν στὸν Σόλωνα∙ αἱ Ἀθῆναι ἀπέκτησαν τὴν γεωγραφική τους ἑνότητα καὶ ἔξοδο στὴ θάλασσα, κι ἔτσι ἀνεδείχθησαν ἡγέτις δύναμις τοῦ Ἑλληνισμοῦ. «Ἤδη μὲν οὖν καὶ ἀπὸ τούτων ἔνδοξος ἦν ὁ Σόλων καὶ μέγας»∙ καὶ ἀπὸ αὐτὰ ἦταν πλέον διάσημος καὶ μεγάς ὁ Σόλων. «Ἐθαυμάσθη δὲ καὶ διεβοήθη μᾶλλον ἐν τοῖς Ἕλλησιν εἰπὼν ὑπὲρ τοῦ ἱεροῦ τοῦ ἐν Δελφοῖς»∙ περισσότερο ὅμως θαυμάσθηκε καὶ ἀναγνωρίσθηκε ἀπ’ τοὺς Ἕλληνες, ὅταν μίλησε ὑπὲρ τοῦ ἱεροῦ τῶν Δελφῶν. «Ὡς χρὴ βοηθεῖν καὶ μὴ περιορᾶν Κιρραίους ὑβρίζοντας εἰς τὸ μαντεῖον»∙ ὅτι ὀφείλουν βοηθῆσαι αὐτὸ καὶ νὰ μὴν παραβλέπουν τοὺς Κιρραίους ὑβρίζειν τὸ μαντεῖο. «Ἀλλὰ προσαμύνειν ὑπὲρ τοῦ θεοῦ Δελφοῖς»∙ ἀλλὰ ὑπερασπίζεσθαι τοὺς Δελφοὺς ὑπὲρ τοῦ θεοῦ. «Πεισθέντες γὰρ ὑπ’ ἐκείνου πρὸς τὸν πόλεμον ὥρμησαν οἱ Ἀμφικτύονες»∙ ἐπείσθησαν ἀπ’ αὐτὸν κι ἄρχισαν τὸν πόλεμο οἱ Ἀμφικτύονες.