Ἐπιδιώξεις ἑλληνικῆς προεδρίας Εὐρώπης

Ἡ ἑλληνικὴ προεδρία τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως τὸ ἑπόμενο ἑξάμηνο θεωρεῖται ὡς κρίσιμος σταθμὸς στὴν πλήρη ἀποκατάσταση τῆς ἀξιοπιστίας μας στὸ ἐξωτερικό∙ ὁ πρωθυπουργὸς ἐπέτυχε πολλά, ἀλλὰ περισσότερο ὡς προσωπικὴ προσπάθεια κι ὀλιγώτερον ὡς συνολική, διότι παραμένει βαρειὰ ἡ κληρονομιὰ τῆς τετραετίας. Οἱ τωρινὲς προεδρίες δὲν ἔχουν οὐδεμία σχέση μὲ τὶς παλιές, διότι ὁ Χέρμαν φὸν Ρουπάι ἐκπροσωπεῖ τὴν ΕΕ στὶς τρίτες χῶρες∙ εἶναι λιτὴ στὶς δαπάνες, μὲ μόνο πενῆντα ἑκατομμύρια εὐρώ, καὶ στόχο σὲ τέσσερα θέματα, τὴν ἀνάπτυξη καὶ τὴν μείωση τῆς ἀνεργίας, τὴν ὁλοκλήρωση τῆς ἑνιαίας ἀγορᾶς, τὴν προώθηση τῶν μεταρρυθμίσεων καὶ τὴν καθιέρωση τῆς εὐρωπαϊκῆς Ἀποκλειστικῆς Οἰκονομικῆς Ζώνης∙ οἱ στόχοι αὐτοὶ δὲν ἐμποδίζουν τὴν ἀνάληψη πρωτοβουλιῶν στὴν κορυφὴ γιὰ ἄλλα προβλήματα ἢ διεθνεῖς σχέσεις.