Τοῦ Κύλωνος ἱκετεύοντος

Ὁ ὀλυμπιονίκης Κύλων εἶχε ἐπιχειρήσει τὴν ἐπιβολὴ τυραννίας εἰς Ἀθήνας, μὲ τὴν βοήθεια τοῦ τυράννου Θεαγένους τῶν Μεγάρων, καταλαβὼν τὴν Ἀκρόπολιν στὸ τέλος τοῦ ἑβδόμου αἰῶνος∙ ἀλλὰ ἐξηγέρθη ὁ λαὸς ὑπὸ τὴν ἡγεσία τοῦ Μεγακλέους καὶ τὸν πολιόρκησε. «Τὸ δὲ Κυλώνειον ἄγος ἤδη μὲν ἐκ πολλοῦ διετάρεττε τὴν πόλιν»∙ ἀλλὰ τὸ Κυλώνειον ἄγος ἀπὸ πολὺ καιρὸ προκαλοῦσε ἀναταραχὴ στὴν πόλη. «Ἐξ οὗ τοὺς συνωμότας τοῦ Κύλωνος ἱκετεύοντας τὴν θεὸν Μεγακλῆς ὁ ἄρχων ἐπὶ δίκῃ κατελθεῖν ἔπεισεν»∙ ἀφ’ ὅτου ὁ ἄρχων Μεγακλῆς τοὺς συνωμότας τοῦ Κύλωνος ἔπεισε νὰ κατεβοῦν ἀπ’ τὸν ναὸ τῆς θεᾶς Ἀθηνᾶς, ὅπου ἦταν ἱκέτες, γιὰ νὰ δικαστοῦν. «Ἐξάψαντας δὲ τοῦ ἕδους κρόκην κλωστὴν καὶ ταύτης ἐχομένους»∙ ἔδεσαν δὲ στὸν ἄγαλμα κλωστὴ καὶ κρατώντας την. «Ὡς ἐγένοντο περὶ τὰς σεμνὰς θεὰς καταβαίνοντες»∙ καὶ μόλις ἔφθασαν κατεβαίνοντες στὸ ναὸ τῶν Εὐμενίδων. Δίπλα στὸν Ἄρειο Πάγο ἦταν.