Ἀμερική, λύση ἐσχάτης ὥρας

Τὴν τελευταία ἀκριβῶς στιγμὴ δόθηκε λύση στὸ πρόβλημα τῆς ἀμερικανικῆς χρεωκοπίας, μὲ τὴν ἀνακούφιση τῶν Ἀμερικανῶν, ἀλλὰ τὸν σκεπτικισμὸ τῶν διεθνῶν παραγόντων∙ στὴν Οὐάσιγκτον ὁ πρόεδρος ἐμφανίζεται νικητὴς στὰ σημεῖα, χωρὶς πανηγυρισμοὺς ὅμως καὶ οἱ Ρεπουμπλικανοὶ ὑποχωροῦντες, ὄχι ὅμως καὶ ἡττημένοι. Ἡ ὁμοσπονδιακὴ κυβέρνηση πῆρε παράταση μέχρι τὶς 7 Φεβρουαρίου, γιὰ νέα συζήτηση τῶν ὁρίων δανεισμοῦ της, ἀλλὰ τὴν ἄλλη ἑβδομάδα ἀρχίζει ἡ συζήτηση γιὰ τὸν προϋπολογισμό, μὲ τὶς δύο πλευρὲς ἀπὸ τώρα στὰ χαρακώματα∙ ἑπομένως ἡ σύγκρουση συνεχίζεται καὶ μάλιστα μὲ τοὺς τραυματισμοὺς τοῦ προσφάτου παρελθόντος. Ἡ διεθνὴς ἀπήχηση τῆς κρίσεως εἶναι τὸ ζητούμενο∙ οἱ Ἀμερικανοὶ δείχνουν ὅτι ἀδυνατοῦν καταγράψαι τὶς διεθνεῖς ἐπιπτώσεις τῶν ἐνεργειῶν τους. Πρακτικά, αὐτὸ σημαίνει ἢ ὅτι ἀγνοοῦν τὸν παγκόσμιο ρόλο τῆς χώρας τους ἤ ὅτι δὲν τὸν ἀντιλαμβάνονται∙ ὀμφαλοσκοποῦν συνέχεια στὰ δικά τους, ὁπότε οἱ τρίτοι τοὺς προσπερνοῦν ἐπιδεικτικὰ ἐπίσης.