Καταδίκη τῆς Σαϊεντολογίας

Ὁ Ἄρειος Πάγος τῆς Γαλλίας ἐπικύρωσε τὴν καταδίκη τῆς Σαϊντελογίας, ὡς ὑπονομευτικῆς τοῦ πολιτεύματος ὀργανώσεως καὶ δὲν τῆς ἀναγνώρισε καμμία σχέση μὲ τὴν ἐπιστημονικὴ ἔρευνα∙ μάλιστα διατήρησε καὶ τὰ πρόστιμα, 200000 εὐρὼ στὸν πρόεδρό της καὶ 400000 στὴν ὀργάνωση ποὺ εἶχε ἐπιβάλει τὸ Ἐφετεῖο. Ἡ ὑπόθεση διήρκεσε πολλὰ χρόνια στὰ δικαστήρια, καθὼς ἡ ὀργάνωση ἐξάντλησε ὅλα τὰ δικονομικὰ μέσα∙ ἡ Σαϊεντολογία, ἐπιστημολογία κατὰ λέξη, ἐμφανίζεται ὡς ἐπιστημονικὴ ἔρευνα, ἀλλὰ ἀποβλέπει στὴν ὑπονόμευση τῶν ἐθνικῶν ἀξιῶν τῶν διαφόρων λαῶν καὶ στὴν συγχώνευσή τους ὑπὸ τὴν ἀμερικανικὴ κυριαρχία. Στὴν Ἑλλάδα ἦταν ἔντονη ἡ παρουσία της στὴν διαπλοκὴ κατὰ τὴν δεκαετία τοῦ 1990, μὲ τὴν ὑποστήριξη ἀπὸ ὑπουργοὺς τῆς σοσιαλιστικῆς κυβερνήσεως καὶ μὲ χρηματοδοτήσεις στὰ πλαίσια τῶν μὴ κυβερνητικῶν ὀργανώσεων.