Ἔλεγχος κέντρων διαδικτύου

Ὁ ἔλεγχος τῶν κεντρικῶν ὑπηρεσιῶν τοῦ διαδικτύου ἐτέθη ἐπιτακτικά, στὴν πρόσφατη διάσκεψη τῶν τηλεπικοινωνιῶν στὸ Μοντεβίδεο τῆς Οὐραγουάης∙ πολλὲς χῶρες ζήτησαν τὴν ἀποδέσμευσή τους ἀπ’ τὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες, καὶ μὲ ἰδιαίτερη ἔμφαση οἱ Ἀναδυόμενοι, μετὰ τὴν ἀποκάλυψη τοῦ σκανδάλου τῶν διαδικτυακῶν παρακολουθήσεων. Ἀκόμη καὶ οἱ πρόεδροι τῶν δύο διεθνῶν ὀργανισμῶν, γιὰ τὴν χορήγηση ἀδειῶν γιὰ τὰ ὀνόματα καὶ τοὺς ἀριθμοὺς στὸ διαδίκτυο, ὑποστήριξαν τὰ αἰτήματα τῶν χωρῶν αὐτῶν∙ οἱ πρόεδροι ὑφίστανται σκληρὲς πιέσεις, διότι δὲν ἀπέτρεψαν τὶς παρακολουθήσεις ἀπ’ τὴν Ἀμερικανικὴ Ὑπηρεσία Ἀσφαλείας, παρ’ ὅτι διορίσθηκαν στὴν θέση τους ἀπ’ τὴν Οὐάσιγκτον. Οἱ Ἀμερικανοὶ θεωροῦν τὸν ἔλεγχο τῶν ὑπηρεσιῶν ὡς ἀναπόσπαστο τμῆμα τῆς διεθνοῦς ἡγεμονίας τους καὶ φοβοῦνται, ὄχι ἀδίκως, ὅτι θὰ ὑποστεῖ σοβαρὸ πλῆγμα τὸ γόητρό τους∙ ἀπὸ τὴν ἄλλη ὅμως τίθεται πρόβλημα ὁμαλῆς λειτουργίας τοῦ διαδικτύου, μετὰ τὴν ὁμολογία τῶν Ἀμερικανῶν ὅτι ὑποκλέπτουν τὶς τηλεπικοινωνίες.