Ἐπιστροφὴ ἀπαξιωμένης καταστροφολογίας

Ἡ προπαγάνδα, γιὰ τὴν λήψη νέων μέτρων, χαρακτηρίζεται ἀπ’ τοὺς ἔμπειρους πολιτικοὺς κύκλους ὡς ἐπιστροφή, μὲ ὅλες της τὶς διακλαδώσεις, στὴν ἀπαξιωμένη καταστροφολογία τῆς τετραετίας∙ ἡ ἀτλαντικὴ καὶ ἐπιχώριος διαπλοκή, μαζὶ μὲ τὴν ἐστερημένη φαντασίας καὶ ἐπαφῆς μὲ τὴν ἑλληνικὴ πραγματικότητα ἀντιπολίτευσή μας, φαίνεται ὅτι δὲν διαθέτουν ἄλλα ὅπλα γιὰ τὴν ὑπονόμευση τῆς ἐπανεκκινήσεως τῆς οἰκονομίας μας καὶ τῆς συνοχῆς τῆς Εὐρωζώνης. Ἡ ἐλάχιστη, ἢ μᾶλλον μηδαμινή, ἀπήχησή τους στὴν κοινὴ γνώμη εἶναι ἡ καλύτερη ἀπόδειξη τῆς ἀναποτελεσματικότητός της∙ ἡ ἐπανεκκίνηση συνεχίζεται μὲ ἐπιταχυνόμενο ρυθμό, ἐνῶ ἁπλώνονται καὶ στὴν ὑπόλοιπη οἰκονομία οἱ πολλαπλασιαστικὲς ἐπιπτώσεις ἀπ’ τὴν ἁλματώδη τουριστικὴ ἀνάπτυξη, ἡ ὁποία ἀκόμη συνεχίζεται σὲ πολλὰ νησιά. Τὸ κρίσιμο ἐρώτημα, ὄχι μόνο τῶν συνετῶν πολιτικῶν κύκλων, ἀλλὰ καὶ τῶν εὐρύτερων στρωμάτων, εἶναι τὸ γιατὶ ἡ ἀντιπολίτευση καὶ ἡ διαπλοκὴ παραμένουν δέσμιοι τῆς καταστροφολογίας, ὅταν ἔχουν τὴν ἁπτὴ ἀπόδειξη τῆς περυσινῆς τους ἀπότυχίας∙ ἐν τούτοις ἐπιμένουν, καὶ μάλιστα μετὰ μανίας, μὲ μοναδικό τους πλέον κέρδος τὴν πλήρη ἀπαξίωσή τους. Ἡ διαπλοκὴ ἐπιβεβαιώνει τὴν κατάκτηση τοῦ βραβείου τῆς ἀ-πειθοῦς, διότι δὲν ὑπάρχει στὸν κόσμο σήμερα ἄλλος τύπος, τόσο ὑπονομευτικὸς πρὸς τὰ ἐθνικὰ συμφέροντα, καὶ τὴν ἴδια τὴν ἐπιβίωσή του∙ κάτι ἄλλο συμβαίνει, γιατὶ δὲν φαίνονται γενναῖοι, ὥστε νὰ ἐπιλέγουν τὴν αὐτοκτονία…
Ὁπωσδήποτε ἐπιβεβαιώνουν τὶς ἄρρηκτες ἐξαρτήσεις ἀπ’ τὰ ἀτλαντικὰ κερδοσκοπικὰ κεφάλαια καὶ μάλιστα ἀπὸ ὅσα ἔχουν ταυτίσει τὴν ἐπιβίωσή τους μὲ τὴν διάλυση τῆς Εὐρωζώνης∙ ἡ ἐπιχώριος διαπλοκὴ τὸ ἀποδεικνεύει, διότι δὲν ἀναφέρεται καθόλου σχεδὸν στὶς κοσμογονικὲς ἀλλαγὲς ποὺ συμβαίνουν στὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες. Οἱ διαδικτυακὲς παρακολουθήσεις, ἡ συριακὴ κρίση καὶ ἡ προσέγγιση μὲ τὸ Ἰράν, ἀλλὰ ἀκόμη περισσότερο ἡ ἀπειλὴ χρεωκοπίας θεωροῦνται ἱστορικὴ καμπὴ γιὰ τὴν πάλαι ποτὲ κοσμοκράτειρα∙ ἀκόμη καὶ οἱ μικρὲς λατινικὲς χῶρες, ὡς παράδειγμα, ζητοῦν ἀπ’ τὴν Οὐάσιγκτον ἐγγυήσεις δημοκρατικῆς ὁμαλότητος, γιὰ τὶς παρακολουθήσεις τους, κι αὐτὸ λέει πολλά. Γιὰ τὰ εὐρωπαϊκὰ πράγματα καὶ ἰδιαιτέρως γιὰ τὴν Ἀνατολικὴ Μεσόγειο ἀποκτᾶ βαρύτητα ἡ διαφοροποίηση πολλῶν ἀμερικανικῶν κεφαλαίων, ἀκόμη καὶ κερδοσκοπικῶν, ἀπέναντι στὴν ἑλληνιὴ οἰκονομία, μὲ τὴν μαζικὴ εἰσροή τους καὶ τὴν ἀναζήτηση εὐκαιριῶν ἐπενδύσεων∙ δὲν διέπονται ἀπὸ χριστιανικὴ φιλευσπλαχνία οἱ κεφαλαιοῦχοι, οὔτε θυμήθηκαν αἰφνιδίως τοὺς ἀρχαίους ἡμῶν προγόνους. Διαπίστωσαν δύο τουλάχιστον πράγματα, ἀπαραίτητα γιὰ τὸ κεφάλαιο, δυναμικοὺς κλάδους στὴν οἰκονομία μας καὶ ἐγγυήσεις γιὰ ἐπέκτασή τους στὴν εὐρύτερη περιοχή, διαφορετικὰ δὲν ἔρχονται οὔτε γιὰ δεῖγμα, ὅπως ἔγινε τὴν προηγούμενη τετραετία. Ἑπομένως ἔχουν πεισθεῖ γιὰ τὴν Ἑλλάδα, ὡς νησίδα ἀσφάλειας στὴν περιοχὴ∙ ἀμφισβητοῦν τὶς διαβεβαιώσεις αὐτές, ὅσα κεφάλαια ἔχουν ταυτίσει τὴν ἐπιβίωσή τους μὲ τὴν διάλυση τῆς Εὐρωζώνης. Αὐτὰ τὰ κεφάλαια καθοδηγοῦν τὴν ἀντιπολίτευση καὶ τὴν διαπλοκή…
Ἡ σύγκρουση στὴν πραγματικότητα δὲν εἶναι μὲ τὴν τρόικα, ἀλλὰ μὲ τὰ κυκλώματά της ἐκεῖνα τὰ ὁποῖα ἐπέβαλαν τὰ Μνημόνια, μὲ τὴν συνδρομὴ τοῦ σοσιαλιστοῦ πρωθυπουργοῦ μας, καὶ παραμένουν δέσμια αὐτῶν τῶν ἐπιλογῶν τους∙ ὅσα ἀτλαντικὰ κεφάλαια ἔχουν τὴν ἄνεση τῆς μεταπλάσεώς τους καὶ τῆς συνεργασίας τους μὲ τὰ εὐρωπαϊκὰ τρέχουν κι ἐπενδύουν στοὺς δυναμικούς μας κλάδους, διότι φοβοῦνται καὶ τὸν ἀνταγωνισμὸ τῶν Κινέζων καὶ ἄλλων ἀναδυομένων. Παράδειγμα εἶναι τὰ ἀτλαντικὰ πρωτίστως δημοσιεύματα γιὰ τὰ ἐλλείμματά μας τὰ ἑπόμενα χρόνια, λὲς κι εἴμαστε ἡ μόνη χώρα μὲ ἐλλείμματα∙ ἔτσι ἀμερικανικὴ ἐφημερίδα ἔγραψε ὅτι θὰ χρεωκοπήσουμε σὲ πενῆντα χρόνια, μὲ τὴν μετακύλιση τῶν ὁμολόγων μας, κι ἐκεῖνες τὶς μέρες ἔδιδε λιγώτερη δημοσιότητα στὴν πραγματικὴ ἀπειλὴ ἀμέσου χρεωκοπίας τῆς χώρας της. Δὲν ἐνδιαφέρουν καὶ πολὺ τὰ κίνητρα τῶν ἀτλαντικῶν κερδοσκόπων, ὅταν μάλιστα εἶναι χειμαρρώδης ἡ διαρροὴ ἀπ’ τὶς τάξεις τους∙ οὔτε ἡ στάση τῆς ἐπιχωρίου διαπλοκῆς, διότι ἔχει τὸ δικαίωμα τῆς αὐτοκτονίας καὶ δὲν ἐνοχλεῖ κανέναν αὐτό. Ἡ ἀντιπολίτευση ὅμως ἀποδεικνύει, ὄχι μόνο τὶς ἐξαρτήσεις της ἀλλὰ καὶ τὴν πλήρη ἀποκοπὴ ἀπ’ τὴν ἑλληνικὴ πραγματικότητα∙ τὸ δείχνουν ὅτι δὲν πατοῦν Ἑλλάδα οἱ ἄνθρωποι. Ἐπιβεβαιώνεται ὅτι ἔχουν πλήρη ταύτιση μὲ ὑπονομευτικὰ ἀτλαντικὰ κυκλώματα.
Τὸ πλέον αἰσιόδοξο γιὰ τὴν χώρα μας εἶναι ὅτι συμμετέχουν στὴν ἐπανεκκίνηση τῆς οἰκονομίας ὅλο καὶ περισσότεροι κλάδοι∙ μετὰ τὸν τουρισμὸ καὶ τὴν ψηφιακὴ τεχνολογία εἶναι ἔντονη ἡ κινητικότητα καὶ στὸ Χρηματιστήριο, παρὰ τὴν μανιακὴ πολεμικὴ τῆς οἰκονομικῆς διαπλοκῆς καὶ τῶν παραγόντων της. Τοὺς παρασύρει τὸ ρεῦμα ὅλους τους καὶ ψελλίζουν κάποια ἀκατανόητα∙ ἡ ἀνάκαμψη παίρνει ὅμως συγκεκριμένη μορφή. Στὴν πρώτη γραμμὴ βρίσκεται ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία καὶ κυρίως ἡ κινητὴ τηλεφωνία∙ ἡ ἀνάπτυξή της πέρασε πλέον ἀπ’ τὸ νηπιακὸ στάδιο τῆς γενικῆς ἀποδοχῆς στὴν φάση τῆς εἰδικῆς ἐρεύνης κατὰ μερικὸ κλάδο καὶ στὸν ὀξύτατο ἀνταγωνισμὸ τῶν μεγάλων ἑταιρειῶν. Ἡ ἀπόδοση τῶν ἐρευνητῶν κρίνεται πλέον ἀπ’ τὴν σκέψη τους, ἀπ’ τὸν τρόπο λειτουργίας τοῦ μυαλοῦ τους, δηλαδὴ ἀπ’ τὴν γλῶσσα τους∙ δὲν εἶναι ἴδιος ὁ τρόπος σὲ ὅλες τὶς γλῶσσες, διότι στὶς ἀναλυτικὲς καὶ δύσκαμπτες, παράδειγμα τὰ λατινικὰ καὶ ἀγγλικὰ στὶς δυτικές, τὰ ἰαπωνικὰ στὶς συγκολλητικές, ἔχουν περιορισμένες δυνατότητες ἐπεξεργασίας τῶν προτάσεων καὶ τῶν νοημάτων∙ ἀντιθέτως, οἱ γεννητικές, ὅπως ἡ ἑλληνικὴ καὶ ἡ ἰνδική, ἔχουν ἄπειρες δυνατότητες συνθέσεως καὶ δημιουργικότητος. Ἡ παρεμβολὴ ἔγινε, διότι αὐτὸ σκέπτονται τὰ περισσότερα ἀτλαντικὰ κεφάλαια καὶ ἔρχονται στὴν Ἑλλάδα, παρὰ τὶς προηγούμενες θέσεις τους, ἐνῶ συνεκτιμοῦν καὶ τὴν ταυτόχρονη ἄνεση τῆς διεισδύσεώς τους στὴν Εὐρωζώνη.
Στὴν πολιτική μας δυναμικὴ μετροῦν πολὺ οἱ παράγοντες αὐτοί, διότι αὐτοὶ πρωτίστως διαμορφώνουν τὶς οἰκονομικὲς συνθῆκες∙ ὁ σοσιαλισμὸς μᾶς ἐπέβαλε τὸν ἐγκλωβισμό μας στὴν ἀπειλὴ τῆς χρεωκοπίας ὡς τὴν κύρια ἐνασχόλησή μας. Ἑπομένως μέχρι τὴν ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας, τὴν μετάβασή μας σὲ θετικοὺς ρυθμοὺς ἀναπτύξεως, ποὺ ἔρχεται ὁπωσδήποτε μὲ τὸ νέο ἔτος, παραμένει τὸ ἀποκλειστικὸ πρόβλημα∙ ὁ κόσμος τὸ ἔχει ἀντιληφθεῖ καὶ ἔχει δείξει ἐπαρκῆ κατανόηση στὴν προσπάθεια τοῦ πρωθυπουργοῦ καὶ τῆς κυβερνήσεως κατὰ προέκταση. Σαφέστατη ἀπόδειξις εἶναι ἡ ἄρνησή του νὰ συμμετάσχει στὶς ἀγωνιώδεις ἐκκλήσεις τῆς ἀντιπολιτεύσεως καὶ τοῦ Ναπολεοντίσκου περισσότερο, γιὰ ἀνατροπὴ τῆς κυβερνήσεως καὶ τῆς πολιτικῆς της∙ ἡ παταγώδης ἀποτυχία τῆς συγκεντρώσεως στὴ Θεσσαλονίκη προκάλεσε ἔντονο προβληματισμὸ στὴν Κουμουνδούρου καὶ ἐσωτερικὲς συγκρούσεις, ἀλλὰ ὄχι στὸ βαθμὸ ἀλλαγῆς τῆς πολιτικῆς της. Βέβαια δὲν ἐπαγγέλλεται πλέον τὴν μαχητικὴ ἀνατροπὴ τῆς πολιτικῆς, ἀλλὰ εὐαγγελίζεται τὴν ἀποτυχία τῆς οἰκονομικῆς πολιτικῆς καὶ μηρυκάζει συνέχεια τὴν ἀντιευρωπαϊκὴ καὶ ἀντιγερμανικὴ προπαγάνδα. Οἱ φωνὲς στὸ ἐσωτερικό της –λίγες διότι ἀποδεικνύεται δύσκολη ἡ ἀποτοξίνωση τῶν ἀριστερῶν ἐγκεφάλων- γιὰ τὴν μελέτη τῶν πραγματικῶν στοιχείων τῆς οἰκονομίας πνίγονται ἀπ’ τὸν ὀρυμαγδὸ τῶν συνθημάτων∙ φαίνεται ὅμως ὅτι τὸ πρόβλημα εἶναι βαθύτερο καὶ ἀνάγεται στὶς δεσμεύσεις τοῦ προέδρου του ἀπέναντι στὰ κερδοσκοπικὰ κεφάλαια καὶ τὶς προεκτάσεις τους στοὺς κουκουλοφόρους καὶ ἄλλους στὴν Ἑλλάδα.