Δυναμικὴ ἐπανεμφάνιση τῆς Εὐρωζώνης

Ἡ ἔγκριση ἀπ’ τὸ Σοσιαλδημοκρατικὸ κόμμα τῆς συνεργασίας του μὲ τὸ Χριστιανοδημοκρατικό, γιὰ τὴν νέα κυβέρνηση τῆς Γερμανίας, καὶ ἡ σκληρὴ στάση τῆς Γαλλίας, ἀπέναντι στὴν Ἀμερική, γιὰ τὶς διαδικτυακὲς παρακολουθήσεις, σημαίνουν δυναμικὴ ἐπανεμφάνιση τῆς Εὐρωζώνης στὸ διεθνὲς καὶ ἐσωτερικὸ προσκήνιο∙ τὸ Παρίσι διαθέτει τὸ πλεονέκτημα τῆς ἀντιπαραθέσεως μὲ τὴν Οὐάσιγκτον στὰ πολιτικὰ ζητήματα. Ἡ κυβέρνηση ἔκανε πλήρη ἀξιοποίηση τοῦ θέματος καὶ σὲ μεγάλο βαθμὸ ἀντισταθμίζει τὴν φιλοαμερικανική της στάση στὴν συριακὴ ὑπόθεση, ἀλλὰ καὶ ἀποκαθιστᾶ κάπως τὴν ἀξιοπιστία της∙ οἱ Γάλλοι εἶναι πάντοτε ἰδιαίτερα εὐαίσθητοι στὰ ἐθνικὰ θέματα. Ἡ καταστροφολογία τῶν ἀτλαντικῶν κυκλωμάτων ἀξιοποίησε στὸ ἔπακρο τὴν δυσμενῆ αὐτὴ συγκυρία τῆς Εὐρωζώνης∙ οἱ πολιτικοὶ κύκλοι ἀναμένουν καὶ ἄλλες πρωτοβουλίες γιὰ τὴν ἐνίσχυση τῆς συνοχῆς της.