Στασιάζοντες ἀεὶ διετέλουν

Ὁ Μεγακλῆς εἶχε πετύχει τὴν καταστολὴ συνωμοσίας τοῦ Κύλωνος, γιὰ τὴν ἐπιβολὴ τυραννίας∙ εἶχε ὅμως ἐκτελέσει τοὺς περισσότερους, παρ’ ὅτι ἦταν ἱκέτες τῆς θεᾶς. «Καὶ τῶν Κυλωνίων οἱ περιγενόμενοιν πάλιν ἦσαν ἰσχυροί»∙ οἱ διασωθέντες ὀπαδοὶ τοῦ Κύλωνος ἀπέκτησαν πάλι δύναμη. «Καὶ στασιάζοντες ἀεὶ διετέλουν πρὸς τοὺς ἀπὸ Μεγακλέους»∙ καὶ ἀντιπαρετίθεντο πάντοτε πρὸς τοὺς ἀπογόνους τοῦ Μεγακλέους. «Ἐν δὲ τῷ τότε χρόνῳ τῆς στάσεως ἀκμὴν λαβούσης μάλιστα καὶ τοῦ δήμου διαστάντος»∙ ἐκεῖνο τὸν καιρὸ ἐπειδὴ ἡ διαμάχη ὀξύνθηκε καὶ διαιρέθηκε ὁ δῆμος. «Ἤδη δόξαν ἔχων ὁ Σόλων παρῆλθεν εἰς μέσον ἅμα τοῖς ἀρίστοις τῶν Ἀθηναίων»∙ ὁ Σόλων ἔχων τότε ἐπιρροὴ παρενέβη μὲ τοὺς πρόκριτους Ἀθηναίους. «Καὶ δεόμενος καὶ διδάσκων ἔπεισε τοὺς ἐναγεῖς λεγομένους δίκην ὑποσχεῖν»∙ ἕπεισε τοὺς λεγομένους μιαροὺς νὰ δεχθοῦν δίκη γιὰ ἐπίλυση τῆς διαφορᾶς. «Καὶ κριθῆναι τριακοσίων ἀριστίνδην δικαζόντων»∙ καὶ νὰ κριθοῦν ἀπὸ τοὺς τριακόσιους καλύτερους.