Ρευστότης Ἑλλάδος, παρέμβαση Ὄλι Ρὲν

Ἡ ἀναγνώριση ἀπ’ τὸν Ὄλι Ρὲν ὅτι, ὑπάρχει πρόβλημα μὲ τὴν ρευστότητα στὴν ἑλληνικὴ οἰκονομία, ἀφοῦ ἔπλεξε τὸ ἐγκώμιο γιὰ τὴν πρόοδό της, ἀποτυπώνει τὴν πραγματικὴ διάσταση τῶν σχέσεων Ἐπιτροπῆς καὶ Διεθνοῦς Νομισματικοῦ Ταμείου∙ ὁ Ἐπίτροπος, ὡς ὄφειλε, ἔκανε καὶ τὶς παρατηρήσεις του γιὰ συνέχιση τοῦ κυβερνητικοῦ ἔργου, ἀλλὰ ἔθεσε τὸν δάκτυλον ἐπὶ τὸν τύπον τῶν ἥλων. Εἶπε, δηλαδή, ὅτι τὸ κρίσιμο πρόβλημα τῆς Ἑλλάδος εἶναι ἡ ἔλλειψη ρευστότητος κι ἑπομένως ἡ ἀδυναμία τῶν τραπεζῶν γιὰ ἐκπλήρωση τῆς ἀποστολῆς τους, ὅταν γνωρίζει ὅτι ἡ ὕφεση ὑποχώρησε κάτω ἀπὸ 3% στὸ τρίτο τρίμηνο καὶ συνεχίζει τὴν ἴδια πορεία γιὰ τὸ τέταρτο∙ οἱ φωστῆρες ὅμως τοῦ Ταμείου πιέζουν, γιὰ τὴν ρύθμιση πρῶτα τῶν παλαιῶν δανείων καὶ μετὰ τὴν χορήγηση νέων, δηλαδὴ ἐπιδιώκουν τὴν εὐθεῖα ὑπονόμευση τῆς ἀνακάμψεως. Οἱ Εὐρωπαῖοι ἐπαγρυπνοῦν καὶ στέλνουν τὸ μήνυμα τῆς ἀντιδράσεώς τους.