Νεβάδα, μαθητὴς ὁπλισμένος

Ἡ ἀρὰ τῶν ὅπλων βαρύνει ἄσχημα τὴν ἀμερικανικὴ κοινωνία∙ ἕνας μαθητὴς Γυμνασίου στὴν Νεβάδα τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν μπῆκε στὸ πραύλιο τοῦ σχολείου μὲ ὅπλο κι ἄρχισε νὰ πυροβολεῖ στὸν ἀέρα. Ὅταν ἕνας καθηγητής του τοῦ ζήτησε νὰ παραδώσει τὸ ὅπλο, τὸ ἔστρεψε ἐναντίον του καὶ τὸν σκότωσε, ἀλλὰ τραυμάτισε κι ἄλλους δύο συμμαθητές του, ἐνῶ οἱ ὑπόλοιποι ἔτρεχαν ἐντρομοι νὰ σωθοῦν∙ τελικὰ ἔστρεψε τὸ ὅπλο ἐπάνω του κι αὐτοκτόνησε. Ὁ νεαρὸς φυσικὰ πῆρε τὸ ὅπλο ἀπ’ τὸ σπίτι του, ὅπου θὰ τὸ βρῆκε σὲ εὐχερῆ θέση, καὶ μᾶλλον θὰ εἶχε μάθει τὴν χρῆσιν του∙ τὸ θέμα τῆς ὁπλοφορίας, χωρὶς λύση, γίνεται ἡ χειρότερη κατάρα στὴν ἀμερικανικὴ δημοκρατία.