Μεγαρέων συνεπιθεμένων

Οἱ ἀπόγονοι τῶν ὀπαδῶν τοῦ Κύλωνος ἀπέκτησαν δύναμη ἀργότερα καὶ ζητοῦσαν ἐκδίκηση γιὰ τοὺς προγόνους τους∙ ὁ Σόλων εἶχε κύρος εἰς τὰς Ἀθήνας καὶ ζήτησε τὴν λύση τοῦ προβλήματος μὲ δίκη. «Μύρωνος δὲ τοῦ Φλυέως κατηγοροῦντος ἑάλωσαν οἱ ἄνδρες, καὶ μετέστησαν οἱ ζῶντες»∙ σὲ αὐτὴ τὴν δίκη ἐμφανίσθηκε κατήγορος ὁ Μύρων ὁ Φλυεὺς καὶ καταδικάσθηκαν οἱ ἄνδρες, ἐνῶ ὅσοι ἦταν ζωντανοὶ ἐξορίσθηκαν. «Τῶν δ’ ἀποθανόντων τοὺς νεκροὺς ἀνορύξαντες ἐξέρριψαν ὑπὲρ τοὺς ὅρους»∙ κι ὅσους εἶχαν πεθάνει τοὺς ξεθάψανε καὶ πέταξαν τὰ κόκκαλά τους πέρα ἀπ’ τὰ σύνορα τῆς πολιτείας. «Ταύταις δὲ ταῖς ταραχαῖς καὶ Μεγαρέων συνεπιθεμένων»∙ κατὰ τὶς ταραχὲς αὐτὲς ἐπιτέθηκαν καὶ οἱ Μεγαρεῖς. «Ἀπέβαλόν τε Νίσαιαν οἱ Ἀθηναῖοι καὶ Σαλαμῖνα ἐξέπεσον αὖθις»∙ ἔχασαν τὴν Νίσαιαν οἱ Ἀθηναῖοι καὶ ἐξέπεσαν ἀπ’ τὴν κυριαρχία τῆς Σαλαμῖνος ἀμέσως. Γενικεύονταν οἱ συγκρούσεις τῶν ὀλιγαρχικῶν καὶ τῶν δημοκρατικῶν σὲ ὁλόκληρη τὴν Ἑλλάδα.