Εὐσυμβούλιο κατευθύνσεων

Γενικὲς κατευθύνσεις θὰ δώσει αὔριο μᾶλλον τὸ Εὐρωπαϊκὸ Συμβούλιο, διότι εἶναι δύσκολο νὰ λάβει ἀποφάσεις, λόγῳ τῆς ὑπηρεσιακῆς κυβερνήσεως στὴ Γερμανία∙ ἐπείγουν ὅμως δύο προβλήματα, ἡ παρουσία τῆς Εὐρωζώνης στὴν διεθνῆ σκηνή, μὲ τὴν νέα διάσταση τῶν διαδικτυακῶν παρακολουθήσεων τῶν Ἀμερικανῶν στὴ Γαλλία κι ὁπωσδήποτε καὶ στὶς ἄλλες χῶρες, καὶ ἡ ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας. Στὸ πρῶτο, ἀπάντησε σὲ αὐστηρὸ ὕφος τὸ Παρίσι, ἀλλὰ ἡ Οὐάσιγκτον τὸ ἀντιμετώπισε σὲ χαμηλὸ τόνο, ὅλοι κάνουν παρακολουθήσεις, ὁπότε ἀναμένεται ἡ εὐρωπαϊκὴ θέση∙ φυσικά, συμμετέχει καὶ ἡ Βρεταννία ἡ ὁποία δὲν εἶναι ἄμοιρος τῶν παρακολουθήσεων. Στὸ δεύτερο, ἐπίσης ἡ Εὐρώπη ὀφείλει ἀποστεῖλαι σαφὲς μήνυμα στοὺς λαούς της, ὅτι δὲν ἕρμαιο τῶν κερδοσκόπων τοῦ Διεθνοῦς Νομισματικοῦ Ταμείου καὶ ὅτι θέτει ὡς ἄμεση προιτεραιότητά της τὴν ἀναπτυξιακὴ πολιτική∙ ἡ Ἀγκέλα Μέρκελ εἶναι ὑποχρεωμένη νὰ ἐμπνεύσει ἐμπιστοσύνη στοὺς εὐρωπαϊκοὺς λαοὺς καὶ περισσότερο ἐκείνους τῶν νοτίων χωρῶν.