Εὐρωσυμβούλιο, ἑνιαία στάση νοτίων χωρῶν

Στὸ σημερινὸ Εὐρωπαϊκὸ Συμβούλιο οἱ νότιες χῶρες, Ἰρλανδία Πορτογαλία, Ἱσπανία, Ἰταλία, Μάλτα, Ἑλλὰς καὶ Κύπρος, , ἐμφανίζονται μὲ ἑνιαία σταση, σὲ δύο τουλάχιστον θέματα, μεταναστευτικὸ καὶ ἀναπτυξαικὴ πολιτική∙ ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς ἔχει ἐπικοινωνήσει μὲ τοὺς ὁμολόγους του, καθὼς στὸ μεταναστευτικὸ ἀναγνωρίζουν ὅλοι τὴν ἀνάγκη ἑνιαίας πολιτικῆς καὶ γρήγορα. Στὸ οἰκονομικό, οἱ περυσινοὶ ὑπερχρεωμένοι ἔχουν σημειώσει ἀπίστευτη πρόοδο∙ Ἰρλανδία, Ἱσπανία, Πορτογαλία, ἐξέρχονται ἀπ’ τὴν κρίση, ἐνῶ ἡ ἐπανεκκίνηση τῆς οἰκονομίας εἶναι δεδομένη στὶς ὑπόλοιπες∙ τὸ πρόβλημα εἶναι ἡ ἀποδοχὴ ἀναπτυξιακῆς πολιτικῆς ἀπ’ τὴν Εὐρωζώνη γιὰ τὴν ἀνάκαμψη στὸ σύνολό της. Ὁ χρόνος ἔχει ὡριμάσει, διότι ὅλοι ἀναγνωρίζουν τὸν καταστροφικὸ ρόλο τοῦ Διεθνοῦς Νομισματικοῦ Ταμείου στὴν τρόικα καὶ ἐπιθυμοῦν τὴν ἀπαλλαγή τους ἀπ’ τὰ πολυδαίδαλα δεσμά του.