Φάσματα κατεῖχε τὴν πόλιν

Οἱ ἀντιδικίες τῶν ὀπαδῶν τοῦ Κύλωνος καὶ τοῦ Μεγακλέους εἶχαν ὁδηγήσει σὲ σοβαρὴ ἀναστάτωση τὰς Ἀθήνας∙ ἔγινε δίκη καὶ οἱ ὀπαδοὶ τοῦ Μεγακλέους ἐξορίσθηκαν, ἐνῶ οἱ Μεγαρεῖς ἀνακατέλαβαν τὴν Σαλαμῖνα. «Καὶ φόβοι τινες ἐκ δεισιδαιμονίας ἃμα καὶ φάσματα κατεῖχε τὴν πόλιν»∙ καὶ διεσιδαιμονίες τὸν ἴδιο καιρὸ καὶ φαντάσματα διακατεῖχαν τὴν πόλη. «Οἵ τε μάντεις ἄγη καὶ μιασμοὺς δεομένους καθαρμῶν προφαίνεσθαι διὰ τῶν ἱερῶν ἠγόρευον»∙ καὶ οἱ μάντεις ζητοῦσαν μὲ ἱεροὺς καθαρμοὺς τὰ ἄγη καὶ τὰ μιάσματα νὰ ἐξιλεάνουν. «Οὕτω δὴ μετάπεμπος αὐτοῖς ἦκεν ἐκ Κρήτης Ἐπιμενίδης ὁ Φαίστιος»∙ ἔτσι κάλεσαν ἀπ’ τὴν Κρήτη τὸν Φαίστιο Ἐπιμενίδη. «Ὃν ἕβδομον ἐν τοῖς σοφοῖς καταριθμοῦσιν ἔνιοι τῶν οὐ προσιεμένων τὸν Περίανδρον»∙ τὸν ὁποῖο μερικοὶ ἀπαριθμοῦν ἕβδοδο στοὺς ἑπτὰ σοφούς, ὅσοι δὲν συγκαταλέγουν τὸν Περίανδρο. Ἦταν ἡ ἐποχὴ τῶν μεγάλων κοινωνικῶν ἀναστατώσεων στὶς ἑλληνικὲς πόλεις οἱ ὁποῖες ὁδήγησαν στὶς τυραννίες.