Πτωτικὲς τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν πτωτικὲς τάσεις, ἐν ἀναμονῇ τῶν ἐξελίξεων στὴν Οὐάσιγκτον γιὰ τὸν προϋπολογισμό της καὶ στὸ Εὐρωσυμβούλιο∙ τὸ εὐρὼ ἀνατιμήθηκε στὰ 1,3755 δολλάρια, ἀλλὰ ὑποχώρησε στὰ 133,9400 γιέν, ἐνῶ ὁ ἀνέβηκε ὁ χρυσός, 1333, καὶ τὸ πετρέλαιο ἔπεσε, 109,56. Οἱ ἐπενδυτὲς παραμένουν ἐπιφυλακτικοί, διότι καὶ οἱ πολιτικὲς ἐξελίξεις ἐπηρεάζουν τὰ οἰκονομικά∙ οἱ πληροφορίες γιὰ ἀλλαγὴ τῆς στάσεως τῆς Σαουδικῆς Ἀραβίας ἀπέναντι στὴν Ἀμερικὴ θεωροῦνται δυσοίωνες γιὰ τὸ δολλάριο, ἐὰν ἀποσύρει τὰ συναλλαγματικά της διαθέσιμα ἀπ’ τὰ ἀμερικανικὰ κρατικὰ ὁμόλογα. Ἀντίστοιχες ἐπιφυλάξεις ἔχουν καὶ οἱ Ἀναδυόμενοι, διότι εἶναι δεδομένο ὅτι τὸ παράδειγμά της θὰ τὸ ἀκολουθήσουν καὶ ἄλλες χῶρες, ἔστω κι ἂν διαφοροποιηθεῖ ἡ Κίνα∙ οἱ πολιτικὲς καὶ οἰκονομικὲς συμφωνίες ποὺ ὑπέγραψε ὁ Ἰνδὸς πρωθυπουργὸς στὸ Πεκῖνο εἶναι συνέχεια ἐκείνων τοῦ ἰδίου στὴ Μόσχα καὶ τοῦ Ρώσου στὴν Κίνα. Οἱ τρεῖς χῶρες συνέχεια διευρύνουν τὴν συνεργασία τους.