Μεγάλες πυρκαϊὲς Σίδνεϋ

Τεράστιες πυρκαϊὲς ἀπειλοῦν ἐπὶ μέρες τὸ Σίδνεϋ τῆς Αὐστραλίας ἀπὸ δύο μεγάλα ρεύματα∙ ἡ μεγαλόπολη ἐκεῖ κηρυχθεῖ σὲ κατάσταση ἐκτάκτου ἀνάγκης, ἐνῶ 3000 πυροσβέστες καὶ ἑκατοντάδες ἐθελοντὲς προσπαθοῦν νὰ ἀνακόψουν τὴν προέλαση τοῦ καυτοῦ μετώπου. Οἱ θερμοκρασίες κοντὰ στοὺς 40 βαθμοὺς Κελσίου καὶ οἱ ἰσχυροὶ ἄνεμοι, ταχύτητος ἑκατὸ χιλιομέτρων, διευκολύνουν τὴν ἐπέκταση τῆς φωτιᾶς∙ πρόκειται γιὰ τὶς χειρότερες πυρκαϊὲς στὴν ἱστορία τῆς πόλεως, ἐνῶ ἔχουν ἐκκενωθεῖ πολλοὶ οἰκισμοὶ γιὰ προληπτικοὺς λόγους καὶ ἔχουν καεῖ ἑκατοντάδες κατοικίες. Οἱ ἀρχὲς δείχνουν ὅτι ἀδυνατοῦν νὰ ἐλέγξουν τὰ πύρινα μέτωπα καὶ ἔχουν στρέψει τὶς ἐλπίδες τους στὴν ἀλλαγὴ τοῦ καιροῦ καὶ στὴν πιθανότητα βροχῆς, καθὼς ἀναμένεται ψυχρὸ ρεῦμα ἀπ’ τὸν Νότιο Εἰρηνικό∙ εἶναι ἡ άρχὴ τοῦ θέρους στὸ νότιο ἡμισφαίριο τώρα.