Διαπραγματεύσεις μὲ τρόικα

Οἱ διαπραγματεύσεις μὲ τὴν τρόικα ἐπαναλαμβάνονται, ἀλλὰ οἱ διαφορὲς δὲν εἶναι μεγάλες, παρὰ τοὺς εὐσεβεῖς πόθους τῆς διαπλοκῆς∙ ἡ ἐπανεκκίνηση τῆς οἰκονομίας ἐξελίσσεται σὲ ἀνάκαμψη, ἐνῶ αὐξάνονται τὰ δημόσια ἔσοδα, διότι ὑπῆρξε καθυστέρηση στὶς προθεσμίες τῆς φορολογίας, καὶ ἡ εἰσροὴ κεφαλαίων στὸ Χρηματιστήριο ἐπιταχύνεται. Οἱ διαφορὲς εἶναι ἐλάχιστες, σὲ σύγκριση μὲ τοὺς προηγούμενους ἐλέγχους, ἀλλὰ μὲ τὴν ἀνάπτυξη τῶν δυναμικῶν μας κλάδων, ὡς κύριο ἐπιχείρημά μας∙ ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία πρωταγωνιστεῖ, καθὼς ξεφυτρώνουν σὰν τὰ μανιτάρια οἱ ἐπιχειρήσεις της στὴ χώρα καὶ ἐκτινάσσονται οἱ ἐξαγωγὲς λογισμικοῦ, ἐνῶ ἔχουν τὸ πλεονέκτημα ὅτι τίθενται ἀμέσως σὲ λειτουργία, ἐπειδὴ δὲν ἔχουν σχεδὀν καθόλου πάγιες ἐπενδύσεις. Ἡ τρόικα καὶ οἱ κερδοσκόποι δὲν δύνανται φύσει καταγράψαι τὴν ἁλματώδη ἄνοδο τῆς ψηφιακῆς τεχνολογίας στὴν χώρα μας, δι’ ἐγγενεῖς λόγους∙ δὲν καταλαβαίνουν παρὰ μόνο τὴν λογικὴ τοῦ βιομηχανικοῦ συστήματος. Τὴν δημιουργικότητα τῆς ἑλληνικῆς τὴν ἀγνοοῦν.