Ἀφελὼν καὶ τὸ βαρβαρικὸν

Ὁ Ἐπιμενίδης εἰς Ἀθήνας βοήθησε πολὺ στὸν ἐξευγενισμὸ καὶ ἁπάλυνση τῆς νομοθεσίας των∙ ἔγινε πλέον στενὸς φίλος τοῦ Σόλωνος ὁ Κρητικὸς σοφός. «Καὶ γὰρ εὐσταλεῖς ἐποίησε τὰς ἱερουργίας καὶ περὶ τὰ πένθη πρᾳοτέρους»∙ καὶ διότι ἔκανε τοὺς Ἀθηναίους σοβαρώτερους κατὰ τὶς ἱερουργίας καὶ ἁπαλώτερους στὴν ἐκδήλωση τοῦ πένθους τους. «Θυσίας τινὰς εὐθὺς ἀναμίξας πρὸς τὰ κήδη, καὶ τὸ σκληρὸν ἀφελὼν καὶ βαρβαρικόν»∙ ἀναμιγνύοντας κάποιες θυσίες κατὰ τὴν κηδεία, καὶ ἀφαιρώντας τὰ ἄγρια καὶ βαρβαρικὰ ἔθιμα. «ᾯ συνείχοντο πρότερον αἱ πλεῖσται γυναῖκες»∙ τὰ ὁποῖα συνήθιζαν παλαιότερα οἱ περισσότερες γυναῖκες. «Τὸ δὲ μέγιστον, ἱλασμοῖς τισι καὶ καθαρμοῖς καὶ ἱδρύσεσι κατοργιάσας καὶ καθοσιώσας»∙ τὸ πιὸ σημαντικό, μὲ ἐξιλασμοὺς καὶ καθαρμοὺς καὶ ἵδρυση νέων ναῶν καὶ καθαγιασμοὺς καὶ καθιερώσεων. «Τὴν πόλιν ὑπήκοον τοῦ δικαίου καὶ μᾶλλον εὐπειθῆ πρὸς ὁμόνοιαν κατέστησε»∙ καὶ κατέστησε τὴν πόλη ὑπάκοη στὸ δίκαιο καὶ στὴν ὁμόνοια.