Σταθεροποιητικὲς ἀγορὲς

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν σταθεροποιητικὲς τάσεις, λόγῳ τῶν πολλῶν προβλημάτων στὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες∙ τὸ εὐρὼ ὑποχώρησε ἐλαφρὰ στὰ 1,3786 δολλάρια, ἀλλὰ ἀνατιμήθηκε στὰ 134,5590 γιέν, ὅπως καὶ ὁ χρυσός, 1351, ἀλλὰ σταθερὸ πετρέλαιο, 107,61. Οἱ ἐπιπτώσεις τῶν διαδικτυακῶν παρακολουθήσεων καὶ οἱ διαφωνίες στὴν Οὐάσιγκτον γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τοῦ χρέους εἶναι οἱ κύριες αἰτίες τῆς ἐπιφυλακτικότητος τῶν ἐπενδυτῶν∙ οἱ ὐποκλοπὲς ἔχουν ἄμεσο ἀντίκτυπο στὴν οἰκονομία, διότι πλήττουν τὸ κύρος τῆς Ἀμερικῆς στὸν κόσμο, σὲ μιὰ στιγμὴ μάλιστα σοβαρῆς οἰκονομικῆς της δυσπραγίας. Τὸ χειρότερο εἶναι ὅτι οἱ Ἀμερικανοὶ δὲν παρουσιάζονται ἀποφασιοσμένοι γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῆς κρίσεως καὶ τὴν ἀλλαγὴ τῆς διεθνοῦς τους εἰκόνος∙ δίδουν τὴν ἐντύπωση ὅτι ἀκολουθοῦν μοιραῖα τὶς ἐξελίξεις, χωρὶς τὴν ἀπαραίτητη δυναμικὴ ἀντίδραση ἀπ’ τὸν πρόεδρο καὶ τοὺς ἡγετικοὺς πολιτικοὺς καὶ οἰκονομικοὺς κύκλους. Τὸ ἀποτέλεσμα εἶναι ἡ στροφὴ τῶν ἐπενδυτῶν πρὸς τὴν Εὐρώπη καὶ τὴν Ἀνατολικὴ Ἀσία ἐπίσης.