Νοέμβριος, ἀπαρχὴ πολιτικῶν ἐξελίξων

Ἡ ὁλοκλήρωση τῶν διαβουλεύσεων μὲ τὴν τρόικα τὸν ἑπόμενο μῆνα καὶ τῶν διώξεων κατὰ τῆς ἀκροδεξιᾶς, μαζὶ μὲ τὴν ἐπιβεβαίωση τῆς ἀνακάμψεως τῆς οἰκονομίας, θεωροῦνται ὡς ἀπαρχὴ τῶν πολιτικῶν ἐξελίξεων, μὲ ἀποκορύφωσή τους τὶς εὐρωεκλογές• ἡ καταστροφολογία τῆς ἀτλαντικῆς καὶ ἐπιχωρίου διαπλοκῆς, μὲ οὐρά της τὴν ἀντιπολίτευση διαψεύσθηκε ἄλλη μιὰ φορὰ τὸ δεκαοκτάμηνο. Οἱ Εὐρωπαῖοι ἀναγνώρισαν τὴν πρόοδο στὶς μεταρρυθμίσεις καὶ τὴν ἐπανεκκίνηση τῆς οἰκονομίας, άλλὰ καὶ οἱ κερδοσκόποι τοῦ Διεθνοῦς Νομισματικοῦ Ταμείου τὸ ὁμολογοῦν μὲ μασημένα λόγια• ἡ Ἑλλὰς θεωρεῖται πλέον ὡς νησίδα ἀσφαλείας στὴν περιοχή, ἀλλὰ καὶ ὡς δυναμικὸς παράγων στὴν Εὐρωζώνη, ὅπως ἦταν ἐπὶ Κώστα Καραμανλῆ, μὲ ἁπτὸ παράδειγμα τὴν ἀποδοχὴ τῆς πρωτοβουλίας τοῦ Ἀντώνη Σαμαρᾶ, στὸ πρόσφατο Εὐρωσυμβούλιο, γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῆς λαθρομεταναστεύσεως. Ἡ δυναμικὴ ἀλλάζει στὸ ἐσωτερικό, καθὼς ἡ ἀντιπολίτευση ἐμφανίζεται ἐντελῶς ἀδύναμη καὶ ἀνέτοιμη γιὰ τὴν στάση της στὶς νέες συνθῆκες• παραμένει δέσμια τῆς καταστροφολογίας, τὴν ὁποία ὅμως ἡ κοινὴ γνώμη ἔχει ταυτίσει μὲ τὴν ἀτλαντικὴ προπαγάνδα καὶ δύσκολα πλέον τὰ ξεχωρίζει αὐτὰ τὰ δύο. Ἀπὸ τὴν ἄλλη ἐμφανίζεται, ὄχι μόνο ἀνέτοιμη γιὰ οὐσιαστικὲς ἐναλλακτικὲς προτάσεις ἀντιμετωπίσεως τῆς κρίσεως, ἀλλὰ ἀδιάβαστης γιὰ τὴν πορεία τουλάχιστον τῆς ἐπανεκκινήσεως τῆς οἰκονομίας• ἐπιδίδεται σὲ τιτιβίσματα τῶν ἐξ Ἑσπερίας «καθηγητῶν» καὶ ἀγνοεῖ τὴν ἑλληνικὴ ἀγορά.
Μετὰ τὸ Εὐρωσυμβούλιο ἡ Ἀγκέλα Μέρκελ δήλωσε, παρ’ ὅτι ὑπηρεσιακὸς ἀκόμη καγκελάριος, ὅτι ἡ στάση τῆς Γερμανίας δὲν ἔχει ἀλλάξει ἀπέναντί μας καὶ ὅτι ἀναμένει τὰ ἀποτελέσματα τῶν διαβουλεύσεων μὲ τὴν τρόικα. Τί τὸ πιὸ εὐνοϊκό; ἀλλὰ ἡ διαπλοκὴ τὸ ἐμφάνισε ὡς ἀποδοκιμασία τῆς κυβερνήσεως, διαστρεβλώνοντάς το, ὅπως καὶ ὅλες σχεδὸν τὶς πληροφορίες γιὰ τὴν οἰκονομία μας• τὸ Βερολίνο λέει διὰ στόματος καγκελαρίου, ὅτι σέβεται τὴν συμφωνία τοῦ περασμένου Νοεμβρίου, ἀλλὰ ἀπομένει, πολὺ φυσικό, καὶ ἡ ἀξιολόγηση τῆς τρόικας, ἐνῶ ἀπὸ τὴν ἄλλη ἔχει πλέξει ἐπανειλημένως τὸ ἐγκώμιο τῆς χώρας μας γιὰ τὴν πρόοδο στὶς μεταρρυθμίσεις. Οἱ ποσοτικὲς διαφορὲς μὲ τὴν τρόικα εἶναι ἐλάχιστες, σὲ σύγκριση μὲ τὰ προηγούμενα χρόνια καὶ τὴν μείωση τῆς ὑφέσεως σὲ δώδεκα μῆνες, ὅταν καὶ τὸ πρωτογενὲς πλεόνασμα θεωρεῖται δεδομένο καὶ μεγαλύτερο τοῦ προβλεπομένου• ἐὰν μάλιστα προστεθεῖ καὶ ἡ ἐκτίναξη τῶν δυμανικῶν κλάδων, μὲ χαρακτηριστικὸ παράδειγμα τὴν ψηφιακὴ τεχνολογία, καὶ τὴν εἰσροὴ κεφαλαίων, τότε τὰ πράγματα εἶναι πιὸ εὐνοϊκὰ γιὰ τὴν Ἑλλάδα. Μόνο τὴν περασμένη ἑβδομάδα ἔχουν εἰσρεύσει στὴν χώρα μας ἑνάμισυ δις εὐρὼ στὸ Χρηματιστήριο, ἐνῶ οἱ ἐξαγωγὲς λογισμικοῦ καλπάζουν, ὅταν πέρυσι, μόνο ἐκεῖνες γιὰ τὴν κινητὴ τηλεφωνία ὑπερέβησαν τὰ ἑπτακόσια ἑκατομμύρια εὐρὼ κι ἄλλα τόσα γιὰ ἄλλους τομεῖς της. Δηλαδὴ ἀποβαίνει ὁ πρῶτος κλάδος τῶν ἐξαγωγῶν μας.
Ὁ γνήσιος ἐπιχειρηματικὸς κόσμος, ποὺ δὲν εἶναι δέσμιος τῶν ὅποιων ἐξαρτήσεων γνωστῶν πλέον τοῖς πᾶσι, γνωρίζει καὶ παρακολουθεῖ συστηματικὰ τὶς ἐξελίξεις, διότι συμμετέχει ἐνεργῶς σὲ αὐτές• πρόκειται γιὰ νέα ἐπιχειρηματικὴ γενιά, χωρὶς οὐδεμία σχέση μὲ τὶς προηγούμενες καὶ πολὺ περισσότερο μὲ τὶς συντεχνιακές τους ἡγεσίες. Αὐτοὶ οἱ νέοι καὶ στὴν ἡλικία ἀνοίγουν τὴν πλειάδα τῶν νέων ἐπιχειρήσεων στὴν ψηφιακὴ τεχνολογία, στὸν τουρισμό, στὰ ἀγροτικὰ προϊόντα ποιότητος, στὴν ἔρευνα κάθε μορφῆς -ὅπως ἡ Σellas στὴ συνεργασία της μὲ τὴν κινεζικὴ Fosun-, στὶς μεταφορές• αὐτοὶ ἀγνοοῦν ἢ καὶ περιφρονοῦν βαθύτατα τὰ προεδρεῖα τοῦ ΣΕΒ καὶ τῶν συνδέσμων καὶ ἐνδιαφέρονται γιὰ τὴν ἀξιοποίηση τῶν δυναμικῶν μας κλάδων καὶ τὴν προβολή τους στὸ ἐξωτερικό. Ἡ παραγωγὴ λογισμικοῦ σὲ ὅλους τοὺς κλάδους, κινητῆς τηλεφωνίας πρώτη, διαστημικῆς τεχνολογίας, ὀπτικῶν ἰνῶν, μεταφορῶν άκολουθεῖ καὶ εἶναι παγκοσμίως πλέον ἀναγνωρισμένη• ἡ ἀποδοτικότης τῶν κλάδων αὐτῶν προσελκύει τοὺς διεθνεῖς κολοσσούς, Google, Huawei, ZTE, NOKIA, SIEMENS καὶ ἄλλους γιὰ τὴν ἵδρυση κέντρων ἐρευνῶν στὴν χώρα μας καὶ τὴν ἀξιοποίηση τοῦ ἐρευνητικοῦ δυναμικοῦ μας. Οἱ ξένοι τὸ ξέρουν καὶ σπεύδουν ἀσθμαίνοντες, εἴτε μέσῳ τοῦ Χρηματιστηρίου γιὰ τὴν ἀγορὰ τῶν παλαιῶν ἑταιρειῶν, εἴτε ἀπ’ εὐθείας στὶς νέες ἑταιρεῖες ποὺ ξεφυτρώνουν σὰν τὰ μανιτάρια, εἴτε πρὸς τὰ πανεπιστημιακὰ καὶ ἄλλα κέντρα γιὰ συνεργασία μαζί τους.
Ὁ νέος αὐτὸς ἐπιχειρηματικὸς κόσμος διαπιστώνει ἕνα πρᾶγμα τουλάχιστον, τὴν παντελῆ ἀγνόησή του ἀπ’ τὴν καθιερωμένη ἡγεσία τῶν παλιῶν ἐπιχειρηματιῶν καὶ ἀπ’ τὰ πολιτικὰ κόμματα, μὲ τὴν ἐξαίρεση τοῦ πρωθυπουργοῦ καὶ τῶν συνεργατῶν του• κινοῦνται πάνω σὲ ἀσύμβατες εὐθεῖες πρὸς διαφορετικὲς κατευθύνσεις κι ἀποκλείεται νὰ συναντηθοῦν. Οἱ νεαροὶ στὴν ἡλικία ἐπιχειρηματίες μιλοῦν τὴν ἴδια γλῶσσα μὲ τοὺς νέους έρευνητὲς καὶ ἐργαζόμενους καὶ σχηματίζουν ἤδη ἕνα νέο ρεῦμα στὴν οἰκονομικὴ καὶ πολιτική μας ζωή• αὐτοὶ ἐργάζονται καὶ δροῦν, ἀνεξαρτήτως τῶν παραδοσιακῶν ἐπαγγελματικῶν ἑνώσεων, μὲ κύριο σκοπό τους τὴν ἀνάπτυξη τῶν ἐπιχειρήσεών τους καὶ τῆς χώρας. Τὴν πονοῦν αὐτοὶ τὴν Ἑλλάδα καὶ τὴν φροντίζουν, ἔστω καὶ μόνο γιὰ τὴν ἀξιοποίηση τῆς γλώσσης μας, στὴν ὁποία τὸ ξέρουν ἢ τὸ διαισθάνονται ὅτι ὀφείλουν σὲ μεγάλο μέρος τὴν ἐπιτυχία τους• ταυτοχρόνως τὸ δείχνουν ὅτι αἰσθάνονται περιφρόνηση πρὸς τὶς παλιὲς ἐπαγγελματικὲς ἑνώσεις καὶ τὰ κόμματα. Βλέπουν ὅτι δὲν ἔχουν τίποτε κοινὸ μαζί τους καὶ ὅτι ἀμφότερα εἶναι ξεκομμένα ἀπ’ τὴν Ἑλλάδα καὶ ἀρρήκτως συνδεδεμένα μὲ τὰ ἀτλαντικὰ κυκλώματα• τὸ ὁμολογοῦν μεταξύ τους, ὅτι τὰ κόμματα καὶ οἱ ἐπαγγελματικὲς ἑνώσεις δὲν ἔχουν οὐδεμία σχέση μὲ τὴν Ἑλλάδα, δὲν πατοῦν χῶμα ἑλληνικό, κι αὐτὸ εἶναι τὸ χειρότερο γιὰ τοὺς δύο αὐτοὺς παράγοντες τῆς ζωῆς μας.
Ἡ πλήρης ἀποκοπὴ τῆς ἀντιπολιτεύσεως ἀπ’ τὴν ἑλληνικὴ πραγματικότητα συμπληρώνεται μὲ τὴν παντελῆ ἄγνοιά της ἢ τὴν διαστρέβλωση τῶν εὐρωπαϊκῶν ἐξελίξεων• οἱ διαδικτυακὲς παρακολουθήσεις ἔφεραν στὴν κορυφὴ τῆς δυτικῆς παρουσίας τὴν Ἀγκέλα Μέρκελ, μὲ τὴν Εὐρωζώνη σὲ συμπληρωματικὸ ρόλο. Ἡ ἑλληνικὴ κυβέρνηση, λόγῳ τῆς καταστάσεώς μας, δὲν ἔχει τὴν ἄνεση τῆς παρεμβάσεως, ἂν καὶ ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς ὑποστήριξε τὴν καγκελάριο στὸ Εὐρωσυμβούλιο• ἡ ἀντιπολίτευση εἶχε τὴν δυνατότητα ἀξιοποιῆσαι τὸ θέμα ὑπὲρ ἑαυτῆς, ὡς ἀριστερὴ ὑποτίθεται καὶ ὑπὲρ τῆς Ἑλλάδος. Δὲν ἔκανε τίποτε καὶ μὲ τὴν σιωπή της, ἀφοῦ δὲν καταδίκασε καθόλου τὴν καταπάτηση τῶν δημοκρατικῶν δικαιωμάτων, ἔδειξε ὅτι εὐνοεῖ τοὺς Ἀμερικανούς, ἀκολοθοῦσα κατὰ βῆμα τὴν διαπλοκή• στὸν κόσμο ὅμως ἀφήνει τὴν ἐντύπωση ὅτι εἶναι ὑποχείρια τῶν ἀμερικανικῶν κυκλωμάτων κι αὐτὸ εἶναι τὸ χειρότερο γι’ αὐτην. Στὴν πράξη ἐπιβεβαιώνει τὶς ὑποψίες ὅτι εἶναι δέσμια τῶν ἀτλαντικῶν κερδοσκοπικῶν κεφαλαίων, περισσότερο ὁ Ναπολεοντίσκος, καὶ ἁπλῶς τὰ ὑπηρετεῖ κανονικά• ἡ πολιτική μας ζωὴ ἀποκτᾶ ἔτσι μονοδιάστατη ἔκφραση, ὅταν ἡ ἀντιπολίτευση στὸ σύνολό της σχεδὸν δὲν ἔχει ἐπαφὴ μὲ τὰ δυναμικὰ στρώματα τῆς ἑλληνικῆς πραγματικότητος. Τὸ παρήγορο εἶναι ἕνα, ἡ περιφρόνηση τοῦ κόσμου ἀπέναντί της• δηλαδή, δὲν ἀναμένει τίποτε ὁ κόσμος ἀπὸ αὐτὴν καὶ ἑτοιμάζεται πλέον γιὰ τὶς ἀναπότρεπτες πολιτικὲς ἐξελίξεις.