Ἀνάμικτες τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνάμικτες τάσεις, ἐλαφρῶς ἀνοδικὲς στὴν Δύση καὶ σταθεροποιητικὲς στὴν Ἀσία∙ τὸ εὐρὼ ὑποχώρησε ἐλαφρῶς στὰ 1,3766 δολλάρια, ἀλλὰ βελτιώθηκε στὰ 134,8525 γιέν, ὁ χρυσὸς ἔπεσε, 1346,75 καὶ τὸ πετρέλαιο ἀνέβηκε, 108,99. Ἡ κατάσταση ἀναμονῆς γιὰ τὴν ἀμερικανικὴ οἰκονομικὴ πολιτικὴ καὶ τὸν σχηματισμὸ τῆς νέας γερμανικῆς κυβερνήσεως συντηροῦν τὴν ἐπιφυλακτικὴ στάση τῶν ἐπενδυτῶν∙ φυσικά, προστίθεται καὶ ἡ ἀνασφάλεια ὡς πρὸς τὸ θέμα τῶν διαδικτυακῶν ὑποκλοπῶν, καθὼς χθὲς ἄρχισαν οἱ διαβουλεύσεις στὴν Οὐάσιγκτον, μεταξὺ τῶν Εὐρωπαίων καὶ τῶν Ἀμερικανῶν. Οἱ ἔγκυροι οἰκονομικοὶ κύκλοι βλέπουν ὅτι οἱ Ἡνωμένες Πολιτεῖες ἐξέρχονται σοβαρὰ τραυματισμένες ἀπ’ τὶς ὑποκλοπὲς καὶ προσθέτουν ὅτι δὲν διαφαίνεται προοπτικὴ γιὰ ἀποκατάσταση τοῦ κύρους τοῦ προέδρου∙ ὁ Μπάρακ Ὀμπάμα θὰ κυλίσει τὰ ἑπόμενα τρία χρόνια τῆς ἐξουσίας του, μᾶλλον σὲ συνθῆκες ἀπαξιώσεως. Τὸ πλῆγμα λένε, δυστυχῶς ἦρθε στὴ χειρότερη στιγμὴ γιὰ τὸν πρόεδρο καὶ τὴν χώρα.