Εὐρωαμερικανικὸς πόλεμος

Οἱ προεκτάσεις τῶν διαδικτυακῶν παρακολουθήσεων τῶν Εὐρωπαίων ἀπ’ τοὺς Ἀμερικανοὺς ἔχει συνέχεια λόγῳ πολιτικῶν παρεμβάσεων∙ οἱ διαβουλεύσεις τῶν Εὐρωπαίων παραγόντων στὴν Οὐάσιγκτον θὰ διαρκέσουν, μὲ τὸν ἐντοπισμὸ ἀρκετῶν ἢ ὀλιγωτέρων στοιχείων, ἀλλὰ σὲ πολιτικὸ ἐπίπεδο θὰ ληφθεῖ ἡ ἀπόφαση. Οἱ ἀποκαλύψεις ἀποτελοῦν εὐθεῖα πρόκληση πρὸς τὴν εὐρωπαϊκὴ κοινὴ γνώμη, ἡ ὁποία θεωροῦσε τὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες ὡς ὀχυρὸ τῶν δημοκρατικῶν δικαιωμάτων∙ ὁπωσδήποτε γνώριζαν ὅτι δὲν ἦταν ἀρκετὰ διακριτικοὶ στὴ συμπεριφορά τους οἱ Ἀμερικανοὶ ὡς πρὸς τὰ ἀτομικὰ δικαιώματα, ἀλλὰ ὄχι κι ὡς τὸ σημεῖο παρακολουθήσεως τῶν ἡγετῶν τους. Εἶναι ἡ τελευταία σταγόνα τῆς ὑπεροπτικῆς συμπεριφορᾶς ποὺ ξεχείλισε τὸ ποτῆρι∙ ἔτσι καὶ οἱ ἡγέτες τους δὲν μποροῦν νὰ ὑποχωρήσουν, πέρα ἀπὸ κάποιο σημεῖο, χωριστὰ τὸ ὅτι ὁ Γάλλος πρόεδρος τὸ θεωρεῖ κι ὡς θεῖο δῶρο ἀνακτήσεως τῆς δημοτικότητός του. Ὅσο γιὰ τὴν βοήθεια τοῦ δικοῦ μας Βούβαλου, αὐτὴ δὲν μετράει.