Ἀνοδικὲς τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνοδικὲς τάσεις παγκοσμίως, μετὰ ἀπὸ διήμερη ὑποχώρηση∙ τὸ εὐρὼ ὑποχώρησε ἐλαφρὰ στὰ 1,3759 δολλάρια, ἀλλὰ βελτιώθηκε στὰ 135,1650 γιὲν, ὅπως καὶ ὁ χρυσός, 1349,50 καὶ τὸ πετρέλαιο, 109,25. Ἡ βελτίωση τοῦ ἐπιχειρηματικοῦ κλίματος στὴν Εὐρωζώνη, στὸ ὑψηλότερο ἐπίπεδο τῆς τριετίας, συνέβαλε στὴν ἄνοδο, ὅπως καὶ ἡ ἔξοδος τῆς Ἱσπανίας ἀπ’ τὴν ὕφεση, ἔστω καὶ μὲ ὁριακὴ ἀνάκαμψη∙ στὴν Κίνα ἡ ἀνεργία ὑποχώρησε στὸ 4%, στὸ χαμηλότερο στὴν ἱστορία της στὶς ἀστικὲς περιοχές, τὸ ὁποῖο σημαίνει ὅτι ἀντιμετωπίζει ἔλλειψη ἐργατικῶν χειρῶν. Ὅταν ἡ ἀνεργία ὑποχωρήσει κάτω ἀπ’ τὸ 5-6%, τότε αὐτὸ θεωρεῖται ἀνεργία τριβῆς, δηλαδὴ ὀφείλεται στὴν ἀλλαγὴ ἐργασίας καὶ στὶς προσωπικὲς ἀναζητήσεις τῶν ἐργαζομένων∙ ἡ Κίνα ἔχει περάσει στὴν ἐπιτάχυνση τῆς ἀναπτύξεώς της, ἂν καὶ ἡ κυβέρνηση ἐπιδιώκει τὴν διατήρησή της στὸ 7,5% μὲ 8%, διότι ἐνδιαφέρεται γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῶν οἰκολογικῶν της προβλημάτων.