Τῆς Κυλωνείου πεπαυμένης

Ἡ ἀναταραχὴ γιὰ τὸ Κυλώνειο ἄγος, τὴν ἐκτέλεση τῶν ὀπαδῶν τοῦ Κύλωνος, εἶχε τελειώσει στὴν Ἀθήνα∙ εἶχαν ἁπαλυνθεῖ τὰ πνεύματα, μὲ τὴν ἐξορία τῶν Ἀλκμαιωνιδῶν, τῆς μεγάλης οἰκογένειας ἀπ’ τὴν ὁποία καταγόταν ὁ Κλεισθένης καὶ ἡ Ἀγαρίστη, μητέρα τοῦ Περικλέους. «Οἱ δ’ Ἀθηναῖοι τῆς Κυλωνείου πεπαυμένης ταραχῆς καὶ μεθεστώτων, ὥσπερ εἴρηται, τῶν ἐναγῶν»∙ οἱ δὲ Ἀθηναῖοι μετὰ τὴν ἐκτόνωση τῆς Κυλωνείου ἀναταραχῆς καὶ τὴν ἐξορία τῶν πρωταιτίων, ὅπως προαναφέρθηκε, «Τὴν παλαιὰν αὖθις στάσιν ὑπὲρ τῆς πολιτείας ἐστασίαζον»∙ οἱ παλιὲς ταραχὲς συνεχίσθηκαν ὡς πρὸς τὴν μορφὴ τοῦ πολιτεύματος. «Ὅσας ἡ χώρα διαφορὰς εἶχεν, εἰς τοσαῦτα μέρη τῆς πόλεως διαστάσης»∙ σὲ ὅσα μέρη διακρινόταν ἡ μορφὴ τοῦ ἐδάφους τῆς χώρας, σὲ τόσα μέρη εἶχε χωρισθεῖ. Στὶς ἀρχὲς τοῦ ἕκτου αἰῶνος εἶχε καταλυθεῖ προηγουμένως ἡ βασιλεία στὶς ἑλληνικὲς πόλεις κι ἦταν σκληρὲς οἱ ἐσωτερικὲς συγκρούσεις γιὰ τὴν μορφὴ τοῦ πολιτεύματος.