Διαβουλεύσεις ὑποκλοπῶν

Οἱ διαβουλεύσεις γιὰ τὶς διαδικτυακὲς παρακολουθήσεις συνεχίζονται στὴν Οὐάσιγκτον μεταξὺ τῶν Εὐρωπαίων καὶ τῶν Ἀμερικανῶν, ἀλλὰ φαίνεται ὅτι τὸ ἀντικείμενό τους εἶναι «περὶ ὄνου σκιᾶς»∙ τὸ ὅτι γίνονταν εἶναι δεδομένο καὶ ἀναζητεῖται ἡ ἔκτασή τους καὶ ὁ βαθμὸς ἐνημερώσεως τοῦ προέδρου, ὡς πρόσχημα μᾶλλον γιὰ τὸν συμβιβασμό. Τὰ νέα στοιχεῖα εἶναι ἀποκαλυπτικά, μέχρι καὶ τὸν πάπα παρακολουθοῦσαν∙ δηλαδὴ οἱ ἀμερικανικὲς μυστικὲς ὑπηρεσίες παρακολουθοῦσαν τοὺς πάντες καὶ τὰ πάντα, ἀλλὰ δὲν ἦταν σχεδὸν ποτὲ ἐνημερωμένες γιὰ τὶς «ἐκπλήξεις» τῶν γεγονόνων. Πιθανὸν συνέβαινε τὸ ἁπλούστερο, συνέλεγαν ἄπειρο ὑλικό, ἀλλὰ δὲν εἶχαν χρόνο ἢ διάθεση γιὰ τὴν ἀξιολόγησή του∙ τὸ κρίσιμο εἶναι ἡ κριτικὴ ἀξιολόγηση τῶν παρακολουθήσεων, διαφορετικὰ τὸ ὑλικὸ γεμίζει τὶς ἀποθῆκες καὶ τροφοδοτεῖ τοὺς «ὑπονομευτές» τῆς ἀμερικανικῆς ἐξουσίας. Οἱ δηλώσεις τοῦ Βούβαλου, ὅτι ἡ ἑλληνικῆ ΚΥΠ παρακολουθοῦσε, χρησιμοποιήθηκαν ἀπ’ τοὺς Ἀμερικανούς, ἀλλὰ ὄχι πολύ∙ θεωρήθηκαν γελοῖες, ὅπως ὁ ἴδιος.