Ἀνάμικτὲς τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνάμικτες τάσεις, πτωτικὲς στὴν Ἀσία καὶ σταθεροποιητικὲς στὴ Δύση∙ τὸ εὐρὼ ὑποχώρησε στὰ 1,3652 δολλάρια καὶ 134,0455 γιέν, ὅπως καὶ ὁ χρυσός, 1333,75, ἐνῶ ἔμεινε σταθερὸ τὸ πετρέλαιο, 109,41. Ἡ ἐπέκταση τοῦ εὐρωαμερικανικοῦ πολέμου, ἀπ’ τὶς διαδικτυακὲς παρακολουθήσεις στὰ ς ἐμπορικὰ θέματα, μετράει στὶς ἀγορές∙ οἰ Ἀμερικανοὶ κατηγόρησαν τοὺς Γερμανοὺς ὅτι, μὲ τὴν πολιτική τους ἐνισχύσεως τῶν ἐξαγωγῶν συντελοῦν στὴν στέρηση τῆς ἀγορᾶς ἀπὸ ἐπαρκῆ ρευτστότητα, καθὼς περιορίζουν τὴν κατανάλωση καὶ τὶς εἰσαγωγὲς στὴν Εὐρώπη ἀπὸ τρίτες χῶρες. Οἱ Γερμανοὶ ἀπαντοῦν ὅτι ἡ ἀνάκαμψη τῆς εὐρωπαϊκῆς οἰκονομίας ὀφείλεται στὴν ἀξιοποίηση τῶν δυναμικῶν της κλάδων, ὅπως εἶναι οἱ ἐξαγωγικὲς βιομηχανίες, οἱ ὁποῖες ἀποδεικνύουν τὴν ἀνταγωνιστικότητά τους διεθνῶς, ἐνῶ ἡ Οὐάσιγκτον καθυστερεῖ τὶς μεταρρυθμίσεις καὶ παραμερίζει τὴν ἀνταγωνιστικότητα τῆς οἰκονομίας της∙ χαρακτηριστικὸ παράδειγμα εἶναι ἡ Ἱσπανία ποὺ ἐξέρχεται ἀπ’ τὴν κρίση, χάρις στὶς ἐκτινασσόμενες ἐξαγωγές της.