Μάρτιν Σούλτζ, εὐθύνες ΔΝΤ

Τὶς εὐθύνες τῆς πολιτικῆς τοῦ Διεθνοῦς Νομισματικοῦ Ταμείου στὴν Ἑλλάδα, κατὰ τὸ πρῶτο Μνημόνιο, ἐπισήμανε, μὲ δριμύτατο τόνο, ὁ Πρόεδρος τοῦ Εὐρωκοινοβουλίου∙ ὁ Μάρτιν Σούλτζ, μᾶλλον προορισμένος καὶ γιὰ πρόεδρος τῆς Ἐπιτροπῆς, ὑπογράμμισε ὅτι τὰ ὁριζόντια μέτρα καταδίκασαν τὴν Ἑλλάδα στὴν ὕφεση καὶ στὴν ἀνεργία καὶ ὅτι αὐτὸ ὄφειλαν νὰ τὸ γνωρίζουν οἱ εἰσηγητές τους, οἱ ὁποῖοι ἔκαναν τοὺς εἰδικούς. Σήμερα, προσθέτει, ἀναγνωρίζουν τὰ λάθη τους, ἀλλὰ δὲν ἀναλαμβάνουν τὶς εὐθύνες τους ἀπέναντι στὸν ἑλληνικὸ λαό∙ πρώτη φορὰ διατυπώνεται τόσο αὐστηρὰ ἡ θέση αὐτὴ ἀπὸ Εὐρωπαῖο πολιτικό. Προοίμιο θεωρεῖται γιὰ πλήρη ρήξη τῶν σχέσεων τῆς Εὐρωζώνης μὲ τὸ Ταμεῖο∙ γνωρίζουν ὅτι εἶναι ὄργανο τῶν κερδοσκοπικῶν κεφαλαίων.