Μέσον τινὰ καὶ μεμιγμένον

Αἱ Ἀθῆναι, μετὰ τὴν νίκη τους στὸν πόλεμο μὲ τοὺς Μεγαρεῖς καὶ τὴν ἀνάκτηση τῆς Σαλαμῖνος, ἔκανε τὰ πρῶτα της βήματα ὡς μεγάλη πόλις∙ εἶχαν ἐξασφαλίσει τὴν ἑνότητα τῆς ὑπολοίπου Ἀττικῆς καὶ τὴν ἀνάπτυξη τῶν σχέσεων μὲ τὶς ἰωνικὲς πόλεις τῆς Μικρᾶς Ἀσίας. Στὸ ἐσωτερικό, «ἦν γὰρ τὸ μὲν τῶν Διακρίων γένος δημοκρατικώτατον, ὀλιγαρχικώτατον δὲ τῶν Πεδιέων»∙ καὶ ἦταν μὲν ἡ παράταξη τῶν ἡμιορεινῶν, τῶν Διακρίων, δημοκρατικώτατο καὶ τῶν Πεδινῶν, τῶν Πεδιέων, ὀλιγαρχικώτατο. «Τρίτοι δ’ οἱ Πάραλοι μέσον τινα καὶ μεμιγμένον αἱρούμενοι πολιτείας»∙ τρίτη ἦταν ἡ παράταξη τῶν Παραλίων, οἱ Πάραλοι, οἱ ὁποῖοι προτιμοῦσαν ἕνα ἀνάμικτο εἶδος πολιτείας. Οἱ Πεδιεῖς ἀποτελοῦνταν ἀπ’ τοὺς μεγαλοκτηματίες τῶν πλούσιων πεδιάδων τῆς Μεσογαίας κυρίως καὶ οἱ Διάκριοι ἀπὸ μικροκαλλιεργητὲς καὶ κτηνοτρόφους τῶν ἡμιορεινῶν περιοχῶν∙ οἱ Πάραλοι τότε ἐμφανίζονταν καὶ δὲν εἶχαν μεγάλη δύναμη, ὅπως ἕναν αἰῶνα ἀργότερα, ὅταν θὰ κυριαρχοῦσαν.