Συναλλαγματικὰ προβλήματα

Μετὰ τὶς τόσες ἐπιβολὲς προστίμων στὶς μεγάλες τράπεζες γιὰ τὰ τοξικὰ ὁμόλογα, στὶς ἀγορὲς συναλλάγματος παρουσιάζονται σοβαρὰ προβλήματα, διότι ἀπορύσθηκαν πολλοὶ εἰδικοὶ τραπεζικοὶ τοῦ κλάδου∙ τὸ 41% τῶν πράξεων συναλλαγματικῆς μορφῆς γίνονται στὸ Χρηματιστήριο τοῦ Λονδίνου καὶ ἀκολουθεῖ ἐκεῖνο τῆς Νέας Ὑόρκης, ἀλλὰ στὶς ἀγορὲς αὐτὲς ἔγιναν ὅλες σχεδὸν οἱ πράξεις τῶν τοξικῶν ὁμολόγων. Οἱ μεγάλες ἀγγλοσαξωνικὲς τράπεζες ἀναγνωρίζουν ὅτι ἀντιμετωπίζουν προβλήματα στὶς συναλλαγές τους μὲ τοὺς πελάτες τους, διότι δὲν ἔχουν τὴν ἄνεση τῆς ἀνταποκρίσεως στὶς ὑποχρεώσεις τους, ἐπειδὴ τὸ νέο προσωπικὸ ποὺ διαδέχθηκε τοὺς ἀπολυθέντες δὲν εἶναι ἀρκετὰ ἐξειδικευμένο γιὰ τὶς ἐργασίες αὐτές∙ τὸ πρόβλημα παραμένει ὀξύ, λόγῳ καὶ τῆς ὑποχωρήσεως τῶν ἐργασιῶν, διότι μεγάλο μέρος τῶν συναλλαγματικῶν πράξεων ἔχει μεταφερθεῖ στὴν Ἀνατολικὴ Ἀσία καὶ στὴν Φραγκφούρτη. Οἱ ἔγκυρες ἐφημερίδες ἐπισημαίνουν τὸ πρόβλημα, ἀλλὰ οἱ δικαστικὲς ἀρχὲς συνεχίζουν τὶς ἔρευνές του στὶς τόσες παρανομίες τῆς ἑπταετίας.