Ἀφρική, ἄνθηση διαδικτύου

Τὸ διαδίκτυο σημειώνει ἐκρηκτικὴ ἀνάπτυξη στὴν Ἀφρικὴ καὶ στὶς ἄλλες φτωχὲς χῶρες, ἐνῶ ἐκτιμᾶται ὅτι θὰ εἶναι ἡ μεγάλη ἀγορὰ τῆς κινητῆς τηλεφωνίας στὰ ἑπόμενα χρόνια∙ οἱ καθυστερημένες χῶρες στεροῦνται σχεδὸν πλήρως σταθερῆς τηλεφωνίας καὶ εἶναι πανάκριβη καὶ χρονοβόρα ἡ ἐγκατάστασή της στὶς ἀχανεῖς ἐκτάσεις μὲ λίγο πληθυσμό. Οἱ ἑταιρεῖες κινητῆς τηλεφωνίας ἐγκαθιστοῦν ὀπτικὲς ἴνες, μὲ δορυφορικὲς συνδέσεις, καὶ ἐπιτρέπουν τὴν πρόσβαση στὰ κινητὰ καὶ στοὺς πιὸ ἀπόμακρους οἰκισμούς∙ εἶναι χαρακτηριστικὸ ὅτι στὶς ἀναπτυγμένες χῶρες οἱ συνδέσεις μέσῳ ὀπτικῶν ἰνῶν εἶναι μόλις 10%, ἐνῶ στὴν Ἀφρικὴ ὑπερβαίνει τὸ 90%. Ἡ κινητὴ τηλεφωνία ἀλλάζει καὶ τὸν τρόπο ζωῆς τῶν κατοίκων, καθὼς διευκολύνει τὶς οἰκονομικἐς ἀνταλλαγὲς καὶ τὴν παροχὴ κοινωνικῶν ὑπηρεσιῶν∙ ἄλλωστε τὰ τελευταῖα χρόνια παρουσιάζεται αἰσθητὴ οἰκονομικὴ ἀνάπτυξη στὶς ἀφρικανικὲς χῶρες, 4%-5%, ἐνῶ αὐξάνεται καὶ ἡ ξένη βοήθεια, μὲ πρώτη ἐκείνη ἀπ’ τὴν Κίνα σὲ ἔργα πάσης μορφῆς.