Ἕλληνες, ὑπὲρ Εὐρωζώνης

Τὸ ὑπὲρ τῆς Εὐρωζώνης ποσοστὸ τῶν Ἑλλήνων ἀνέρχεται στὸ 69%, σύμφωνα μὲ τελευταῖες δημοσκοπήσεις κι εἶναι ἀπ’ τὰ ὐψηλότερα στὴν ἑνιαία ἀγορά∙ κυμαίνεται περίπου στὰ ἴδια ἐπίπεδα, μὲ ἐκεῖνα τῶν πρώτων ἕξι χωρῶν τῆς Κοινῆς Ἀγορᾶς. Ἡ πολιτικὴ πλευρὰ τοῦ φαινομένου ἔχει σημασία, διότι διατηρεῖται σὲ τόσο ὑψηλὰ ἐπίπεδα, παρὰ τὴν καταιγιστικὴ ἀντιευρωπαϊκὴ προπαγάνδα τῆς τελευταίας τετραετίας καὶ τὴν μείωση τῶν καθαρῶν προσωπικῶν εἰσοδημάτων μας κατὰ 40% περίπου, ὡς ἀποτέλεσμα τῆς χειροτέρας οἰκονομικῆς κρίσεως σὲ περίοδο εἰρήνης∙ πάνω ἀπ’ τὰ δύο τρίτα τοῦ πληθυσμοῦ πιστεύει ὅτι μόνο μέσα ἀπ’ τὴν Εὐρωζώνη εἶναι δυνατὴ ἡ ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας καὶ ἡ ἔξοδος ἀπ’ τὴν κρίση. Τὸ πολιτικὸ αὐτὸ συμπέρασμα φαίνεται ὅτι ἔχει φθάσει, τουλάχιστον στὰ πολιτικὰ κόμματα καὶ ἀποφεύγουν πλέον τὴν παλαιότερη συστηματικὴ ἀντιευρωπαϊκὴ προπαγάνδα καὶ ἀντιγερμανικὴ ὑστερία∙ ἀκόμη καὶ ὁ Ναπολεοντίσκος προσαρμόζεται σταδιακά, ἀλλὰ ἄλλο ἂν ἐλάχιστα πείθει.