Ἀνάμικτες τάσεις ἀγορῶν

Οἱ ἀνάμικτες τάσεις ἐπικράτησαν στὶς ἀγορές, πτωτικὲς στὴ Δύση καὶ ἀνοδικὲς στὴν Ἀσία∙ τὸ εὐρὼ ὑποχώρησε ἐλαφρῶς στὰ 1,3490 δολλάρια καὶ 132,6050 γιέν, ὅπως καὶ ὁ χρυσός, 1311,25, ἐνῶ ἀνέβηκε τὸ πετρέλαιο, 106,38. Οἱ ἐπενδυτὲς παραμένουν ἐπιφυλακτικοί, διότι παρατείνεται ὑπερβολικὰ ἡ ἀμηχανία στὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες, ὡς πρὸς τὸν προϋπολογισμὸ καὶ τὰ ὅρια δανεισμοῦ τῆς ὁμοσπονδιακῆς κυβερνήσεως, ἐνῶ ἡ καθυστέρηση στὸν σχηματισμὸ τοῦ μεγάλου συνασπισμοῦ στὴ Γερμανία ἀποστερεῖ τὴν Εὐρωζώνη τῆς ἀτμομηχανῆς της∙ στὶς ἀναδυόμενες χῶρες διαχέεται κλίμα αἰσιοδοξίας, καθὼς ἀναμένεται ἀνάπτυξη τῆς κινεζικῆς οἰκονομίας ἄνω τοῦ 7,5%, μὲ ἄμεσες τὶς ἐπιπτώσεις στοὺς ἄλλους. Πάντως ἡ διελκυστίνδα μεταξὺ Γερμανίας καὶ Ἀμερικῆς γιὰ τὶς διαδικτυακὲς παρακολουθήσεις δὲν προβλέπεται ὅτι θὰ ἔχει ἐπιπτώσεις πλὴν τῶν ἐντυπώσεων στὴν κοινὴ γνώμη∙ ἡ Ἀγκέλα Μέρκελ δείχνει ὅτι γνωρίζει ἄριστα ὥς ποιὸ σημεῖο δύναται ἐπιτρέψαι τὴν ἀναμέτρησή της μὲ τὴν Οὐάσιγκτον. Στὰ ὅρια κινεῖται.