Ἐπίσπευση ἐλέγχου τρόικας

Στὴν ἐπίσπευση τοῦ ἐλέγχου της ὁδηγεῖται ἡ τρόικα, λόγῳ τῆς καλῆς προετοιμασίας τῆς ἑλληνικῆς πλευρᾶς, μὲ τὴν ἐκπλήρωση τῶν στόχων μὲ τὸ παραπάνω, καὶ ἐπίσης τῶν πιέσεων τῶν Βρυξελλῶν πρὸς τὴν ἴδια κατεύθυνση∙ τὸ πρωτογενὲς πλεόνασμα ἀνέρχεται ἤδη σὲ πεντακόσια ἑκατομμύρια εὐρὼ καὶ θὰ αὐξηθεῖ ἀκόμη περισσότερο τὸ τελευταῖο δίμηνο, καθὼς ἐπιταχύνεται ἡ ἐπανεκκίνηση τῆς οἰκονομίας καὶ ἡ ἐκπλήρωση τῶν φορολογικῶν τους ὑποχρεώσεων ἀπ’ τοὺς Ἕλληνες πολῖτες. Ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς καὶ Εὐάγγελος Βενιζέλος συμφώνησαν στὴν ρύθμιση τῶν προβλημάτων τῶν πολεμικῶν βιομηχανιῶν μὲ πράξη νομοθετικοῦ περιεχομένου, ἐνῶ στὶς ἐπισκέψεις της στὰ διάφορα ὑπουργεῖα ἡ τρόικα δὲν συναντᾶ πλέον τὰ παλαιὰ ἀνυπέρβλητα προβλήματα, παρὰ διαφορὲς ἐλαχίστης σημασίας∙ οἱ καταθέσεις στὴν Ἐπιτροπὴ τοῦ Εὐρωκοινοβουλίου συμβάλλουν σημαντικὰ στὴν ἀλλαγὴ τῆς στάσεως, διότι οἱ ἐλεγκτὲς τῆς τρόικας δὲν αἰσθάνονται πλέον ὡς ἀνθύπατοι στὴν χώρα μας καὶ γνωρίζουν ὅτι καὶ αὐτοὶ λογοδοτοῦν κάποτε.