Οἱ ῥωμαλεώτατοι συνίσταντο

Οἱ Ἀθηναῖοι στὶς ἀρχὲς τοῦ ἕκτου αἰῶνος ἦταν διῃρημένοι σὲ τρεῖς τάξεις, τοὺς Διακρίους, τοὺς Πεδιεῖς καὶ τοὺς Παραλίους∙ τὸ μεγάλο πρόβλημα ἦταν ἡ ὑπερβολικὴ χρέωση τῶν μικροκαλλιεργητῶν στοὺς μεγαλοκτηματίες, μὲ ἀποτέλεσμα οἱ πρῶτοι νὰ κάνουν κατάσχεση στὰ χωράφια τῶν φτωχῶν καὶ πολλοὺς νὰ τοὺς παίρνουν ὡς δούλους τους. «Οἱ δὲ πλεῖστοι καὶ ῥωμαλεώτατοι συνίσταντο καὶ παρεκάλουν μὴ περιορᾷν»∙ οἱ περισσότεροι ὅμως καὶ οἱ πιὸ δυναμικοὶ συζητοῦσαν μεταξύ τους καὶ παρακινοῦσαν ὁ ἕνας τὸν ἄλλο νὰ μὴν παραβλέπουν τὰ πράγματα. «Ἀλλ’ ἑλομένους ἕνα προστάτην ἄνδρα πιστόν»∙ ἀλλὰ ἀφοῦ ἐκλέξουν ἕναν ἔμπιστο ἄνδρα ἀρχηγό τους. «Ἀφελέσθαι τοὺς ὑπερημένους καὶ τὴν γῆν ἀναδάσασθαι καὶ ὅλως μεταστῆναι τὴν πολιτείαν»∙ νὰ ἀπελευθερώσουν ὅσους ἔγιναν δοῦλοι καὶ νὰ κάνουν ἀναδασμὸ στὴ γῆ καὶ νὰ ἀλλάξουν τὸ πολιτικὸ καθεστὼς ἐκ θεμελίων. Ἦταν ἡ κρίσιμη καμπὴ στὴν ἀθηναϊκὴ ἱστορία μὲ πολλὲς τὶς ἐσωτερικὲς συγκρούσεις.