Μνημόνιο, Εὐρωκοινοβούλιο

Οἱ πρῶτες καταθέσεις στὴν ἁρμόδια Ἐπιτροπὴ τοῦ Εὐρωκοινοβουλίου, γιὰ τὸ θέμα τοῦ ἑλληνικοῦ Μνημονίου, ἔγιναν ἀπ’ τοὺς ἐκπροσώπους τῆς Ἐπιτροπῆς καὶ τῆς Εὐρωπαϊκῆς Κεντρικῆς Τραπέζης∙ ὁμολόγησαν ἀμφότεροι, ὅτι δὲν εἶχαν σὲ βάθος γνώση τῶν προβλημάτων τῆς Ἑλλάδος, ὅπως καὶ ὅτι ἔγιναν πολλὰ λάθη στὰ ἐπιβληθέντα μέτρα, μὲ ἀποτέλεσμα τὴν πρωτοφανῆ ὕφεση καὶ ἄνοδο τῆς ἀνεργίας γιὰ εἰρηνικὴ περίοδο. Ἐμμέσως πλὴν σαφῶς ἀπεδέχθησαν ὅτι, τὸ Διεθνὲς Νομισματικὸ Ταμεῖο, ὡς πιὸ εἰδικὸ γιὰ τὶς καταστάσεις αὐτές, ἦταν ὁ εἰσηγητὴς τῶν μέτρων κι αὐτοὶ τὰ ἀποδέχθηκαν, διότι δὲν εἶχαν ἄλλη ἐπιλογὴ, καθὼς τὰ δεχόταν ἀσμένως καὶ ἡ ἑλληνικὴ κυβέρνηση∙ ἦταν γεγονὸς ὅτι τὸ Ταμεῖο ἐμφανιζόταν ὡς ὁ εἰδικὸς γιὰ τὰ προβλήματα καὶ εἶχε τὴν πλήρη κάλυψη τῆς σοσιαλιστικῆς προπαγάνδας. Φυσικά, τὸ Ταμεῖο δὲν θὰ ἀποστείλει τὸν ἐκπρόσωπό του, ἀλλὰ ἡ καταδίκη του εἶναι δεδομένη∙ ἀλλάζουν ἄρδην οἱ σχέσεις Εὐρωζώνης καὶ Ταμείου.