Ἀγορές, ἀνάμικτες τάσεις

Στὶς ἀγορὲς σημειώθηκαν ἀνάμικτες τάσεις, ἀνοδικὲς στὴν Δύση καὶ πτωτικὲς στὴν Ἀσία∙ τὸ εὐρὼ κέρδισε ἔδαφος, στὰ 1,3520 δολλάρια καὶ 133,3525 γιέν, χρυσός, 1317 καὶ πετρέλαιο στάθερό, 106,21. Οἱ καλύτερες προοπτικὲς γιὰ τὴν εὐρωπαϊκὴ οἰκονομία, ἀκόμη καὶ γιὰ τὶς νότιες χῶρες, ἐπιτρέπουν τὴν ἀνάδειξη κλίματος αἰσιοδοξίας, ἔστω καὶ χαμηλῆς μορφῆς∙ οἱ ἐπενδυτὲς ἐξακολουθοῦν ἀναμένειν τὸν σχηματισμὸ τῆς γερμανικῆς κυβερνήσεως καὶ τὴν ἐξαγγελία τῆς οἰκονομικῆς της πολιτικῆς, γιὰ τὴν χώρα της καὶ γιὰ τὴν Εὐρωζώνη, πρὶν λάβουν τὶς τελικές τους ἀποφάσεις γιὰ τὶς ἐπενδύσεις τους. Πάντως ἡ διαφορὰ εἶναι αἰσθητὴ μεταξὺ τῆς Εὐρώπης καὶ τῆς Ἀμερικῆς, ὅπου ἡ ἐπιφυλακτικότης γίνεται σταδιακὰ δυσπιστία, ὡς πρὸς τὴν σύντομη ἄρση τῆς ἀναμετρήσεως Λευκοῦ Οἴκου καὶ Βουλῆς τῶν Ἀντιπροσώπων∙ στὴν Ἀσία ἐπικράτησαν οἱ ρευστοποιήσεις κερδῶν σὲ Σαγκάη, Χὸνγκ Κὸνγκ καὶ Βομβάη, καθὼς ὅλοι οἱ παράγοντες θεωροῦν δεδομένη τὴν ἐπιτάχυνση τῆς κινεζικῆς οἰκονομίας.