Γερμανία πρὸς Βρεταννία

Τὸν Βρεταννὸ πρεσβευτὴ στὸ Βερολίνο κάλεσε γιὰ ἐξηγήσεις ὁ Γερμανὸς ὑπουργὸς Ἐξωτερικῶν, μετὰ τὶς δημοσιευθεῖσες πληροφορίες ὅτι καὶ τὸ Λονδίνο παρακολουθοῦσε κινητὰ τηλέφωνα στὴν Γερμανία∙ ἦταν γνωστὸ ὅτι οἱ βρεταννικὲς μυστικὲς ὑπηρεσίες συνεργάζονταν στενὰ μὲ τὶς ἀμερικανικὲς στὶς ὑποκλοπές, ἀλλὰ ἡ ὕπαρξη ἀνεξαρτήτου ἀγγλικοῦ δικτύου παρακολουθήσεων δὲν εἶχε ἀποκαλυφθεῖ. Ἡ γερμανικὴ παρέμβαση σημαίνει πολιτικὰ ὅτι διευρύνεται τὸ χάσμα μεταξὺ Βρεταννίας καὶ Εὐρώπης, διότι, στὴ φάση αὐτή, ἡ Ἀγκέλα Μέρκελ ἔχει τὴν πλήρη ὑποστήριξη τῆς εὐρωπαϊκῆς κοινῆς γνώμης, ὅσο λίγοι ἡγέτες τῆς γηραιᾶς ἠπείρου στὴν μεταπολεμικὴ περίοδο∙ τὸ περιστατικὸ ξέσπασε στὴν χειρότερη στιγμὴ γιὰ τὴν ἀγγλικὴ κυβέρνηση, καθὼς αὐξάνονται οἱ πιέσεις στὸ ἐσωτερικὸ γιὰ ἔξοδο τῆς χώρας ἀπ΄ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση, ἐνῶ οἱ Εὐρωπαῖοι δὲν ἐνοχλοῦνται καὶ πολύ.