Τέλος ἀσφυκτικοῦ ἐλλεγχου

Τὸ τέλος τοῦ ἀσφυκτικοῦ ἐλέγχου τῆς οἰκονομίας τῆς Εὐρωζώνης καὶ τὴν ἄσκηση ἐπεκτατικῆς πολιτικῆς σημαίνει ἡ μείωση τῶν βασικῶν ἐπιτοκίων ἀπ’ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Κεντρικὴ Τράπεζα στὸ 0,25%∙ δηλαδὴ τελειώνει ἡ περίοδος τῆς αὐστηρᾶς λιτότητος σὲ ὅλους καὶ περισσότερο στὶς νότιες χῶρες. Αὐτὸ μᾶλλον τὸ γνώριζαν ὁ πρωθυπουργὸς καὶ ὁ ὑπουργὸς Οἰκονομικῶν κι ἐμφανίζονταν τόσο βέβαιοι γιὰ τὴν ἀλλαγὴ ἐποχῆς στὴν εὐρωπαϊκὴ οἰκονομικὴ πολιτική∙ ἄλλωστε ἡ κυβέρνηση ἔχει συγκεντρώσει ἐπαρκῆ στοιχεῖα ποὺ δείχνουν τὴν ἐπιτεύξη μεγαλυτέρου πρωτογενοῦς πλεονάσματος ἀπ’ τὸ προβλεφθὲν παλαιότερα, ἀλλὰ καὶ ὕφεση γύρω στὸ 3%, γιὰ ὁλόκληρο τὸ ἔτος, μὲ μηδαμινὴ ἴσως τὸν τελευταῖο μῆνα καὶ ἐλάχιστη ἀνάπτυξη τὸ Ἰανουάριο. Ἔτσι οἱ διαβουλεύσεις μὲ τὴν τρόικα συνεχίζονται κανονικά, μὲ ἀρκετὲς δυσκολίες, ἀλλὰ ὄχι μὲ τὰ ἀνυπέρβλητα προβλήματα τῶν προηγουμένων ἐπιθεωρήσεων∙ ἡ σημερινὴ μέρα θεωρεῖται κρίσιμη, καθὼς γίνεται ἡ ἀξιολόγηση τοῦ φετεινοῦ καὶ τοῦ ἑπόμενου προϋπολογισμοῦ.