Περιορισμοὶ στὰ τζάκια

Ἡ κυβέρνηση σχεδιάζει τὴν ἐπιβολὴ περιορισμῶν στὰ τζάκια, γιὰ τὴν ἀποφυγὴ ρυπάνσεως κατὰ τοὺς χειμερινοὺς μῆνες∙ ὡς μέτρο δὲν φαίνεται ἄσχημο, διότι, ἂν κρίνουμε ἀπ’ τὰ τρία τελευταῖα χρόνια, πολλοὶ κατέφυγαν στὰ τζάκια τους ἢ σὲ πρόχειρες κατασκευὲς ποὺ ἔμοιαζαν μὲ τζάκια, γιὰ νὰ ζεστάνουν τὴν οἰκογένειά τους. Ἐλπίζουμε ὅτι φέτος θὰ περιορισθεῖ τὸ φαινόμενο καὶ γιατὶ δίδεται ἐγκαίρως τὸ ἐπίδομα θερμάνσεως καὶ γιατὶ ἔχει ἀρχίσει ἡ ἐπανεκκίνηση τῆς οἰκονομίας κι ὅλο κάποια ἄνεση θὰ ἔχουμε τουλάχιστον στοὺς πρώτους μῆνες τοῦ προσεχοῦς ἔτους καὶ γιατὶ βαρέθηκαν πολλοὶ νὰ μαυρίζουν περισσότερο οἱ ἴδιοι καὶ λιγώτερο ἡ ἀτμόσφαιρα τῶν πόλεων∙ αὐτὰ δὲν σημαίνουν ὅτι δὲν πρέπει νὰ ληφθοῦν μέτρα.