Ἀνάμικτες τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνάμικτες τάσεις, ἐλαφρῶς ἀνοδικὲς στὴν Δύση καὶ καθοδικὲς στὴν Ἀσία∙ τὸ εὐρὼ ὑποχώρησε, μετὰ τὴν ἀνακοίνωση τῆς μειώσεως τῶν βασικῶν ἐπιτοκίων τῆς Εὐρωπαϊκῆς Κεντρικῆς Τραπέζης στὸ 0,25%, στὰ 1,3370 δολλάρια καὶ 132,0130 γιέν, ὅπως καὶ ὁ χρυσός, 1316 καὶ τὸ πετρέλαιο, 104,32. Ἡ ΕΚΤ ἔδωσε τὸ σύνθημα γιὰ τὴν ἐνίσχυση τῆς ρευστότητος στὴν ἀγορὰ καὶ τὴν αὔξηση τῶν χορηγήσεων τῶν τραπεζῶν πρὸς τὶς ἐπιχειρήσεις∙ ἡ ὑποχώρηση τοῦ εὐρὼ εἶναι ἀναμενόμενη μετὰ τὴν μείωση τῶν βασικῶν ἐπιτοκίων. Ἀπομένει ἡ ταχύτης τῆς μεταβιβάσεως τῆς ρευστότητος στὴν ἀγορά, ἡ ὁποία προβλέπεται ἀρκετὰ σύντομη, διότι εἶναι διψασμένη ἀπὸ κεφάλαια, μάλιστα στὸ χαμηλότερο ἐπίπεδο τοκισμοῦ στὴν ἱστορία τῆς Εὐρώπης∙ οἱ Εὐρωπαῖοι δείχνουν ὅτι ἐλέγχουν τὴν οἰκονομία καὶ δὲν φοβοῦνται τὴν ἐκδήλωση πληθωριστικῶν πιέσεων, ἐπειδὴ ὑπάρχει πολὺ ἀναπασχόλητο παραγωγικὸ δυναμικὸ στὴν Εὐρωζώνη. Στὴν δραστηριοποίησή του ἀποβλέπει ἡ αὔξηση τῆς ρευστότητος.