Τρόικα, ἀναβολὴ γιὰ Τρίτη

Οἱ διαβουλεύσεις τοῦ ὑπουργοῦ Οἰκονομικῶν μὲ τὴν τρόικα δὲν ὁλοκληρώθηκαν χθὲς καὶ ὁρίσθηκε νέα συνάντηση αὔριο, ἐνῶ θὰ προηγηθεῖ συνάντηση μὲ τὸν ὑπουργὸ Διοικητικῆς Μεταρρυθμίσεως σήμερα∙ οἱ πιέσεις γιὰ μέτρα δὲν ἐπιβεβαιώνονται, ἀλλὰ τὸ ἀντίθετο ὅτι ἔχει διαρραγεῖ πλήρως τὸ ἑνιαῖο μέτωπο τῆς τρόικας. Οἱ Εὐρωπαῖοι ἀκολουθοῦν πλέον τὴν ἀναπτυξιακὴ πολιτικὴ τῆς Εὐρωζώνης, ὡς συνακόλουθο τουλάχιστον τῆς μειώσεως τῶν βασικῶν ἐπιτοκίων ἀπ’ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Κεντρικὴ Τράπεζα∙ ἀκόμη καὶ ὁ ἐκπρόσωπος τοῦ Διεθνοῦς Νομισματικοῦ Ταμείου ἔχει χάσει τὴν προηγούμενη ὑπεροψία του καὶ μέθη καὶ συμπεριφέρεται σὲ χαμηλοὺς τόνους. Τὸ μεγάλο ἐπιχείρημα τῆς κυβερνήσεως εἶναι ἡ αἰσθητὴ βελτίωση τῶν δημοσιονομικῶν στοιχείων καὶ ἡ ἐπανεκκίνηση τῆς οἰκονομίας∙ ὅταν προστεθεῖ ἡ αὔξηση τῆς ρευστότητος τῶν τραπεζῶν, ὡς ἀποτέλεσμα τῆς μειώσεως τῶν ἐπιτοκίων, τότε ἡ ἀνάκαμψη ἔρχεται σχεδὸν μόνη της∙ ὡς μάνα ἐξ οὐρανοῦ ἀναμένει ἡ ἀγορὰ τὴν ἐνίσχυση τῆς ρευστότητος.