Τοῖς ἀπόροις τὴν νέμεσιν

Ἡ ἀναταραχὴ εἰς τὰς Ἀθήνας συνεχιζόταν, μεταξὺ μικροκαλλιεργητῶν καὶ καὶ μεγαλοκτηματιῶν, στοὺς ὁποίους ἦταν ὑπερχρεωμένοι∙ πολλοὶ Ἀθηναῖοι, μὲ τὰ παιδιά τους, πουλήθηκαν ὡς δοῦλοι. «Καίτοι Φανίας ὁ Λέσβιος αὐτὸν ἱστορεῖ τὸν Σόλωνα χρησάμενον ἀπάτῃ»∙ καίτοι ὁ Φανίας ὁ Λέσβιος, μαθητὴς τοῦ Ἀριστοτέλους, ἀναφέρει ὅτι ὁ Σόλων χρησιμοποίησε ἀπάτη. «Πρὸς ἀμφοτέρους ἐπὶ σωτηρίᾳ τῆς πόλεως ὑποσχέσθαι κρύφα»∙ πρὸς ἀμφότερες τὶς πλευρὲς κρυφὰ ὑποσχέθηκε γιὰ τὴν σωτηρία τῆς πόλεως. «Τοῖς μὲν ἀπόροις τὴν νέμεσιν, τοῖς δὲ χρηματικὴν βεβαίωσιν τῶν συμβολαίων»∙ στοὺς ἀπόρους μὲν τὴν διανομὴ τῶν χωραφιῶν, στοὺς δὲ μεγαλοκτηματίες τὴν ἀναγνώριση τῶν συμβολαίων τους. «Ἀλλ’ αὐτὸς ὁ Σόλων ὀκνῶν φησι τὸ πρῶτον ἅψασθαι τῆς πολιτείας»∙ ἀλλὰ αὐτὸς ὁ Σόλων λένε ὅτι δίσταζε νὰ ἀναμιχθεῖ στὰ πολιτικά. «Καὶ δεδοικὼς τῶν μὲν τὴν φιλοχρηματίαν, τῶν δὲ τὴν ὑπερηφανίαν»∙ ἐπειδὴ φοβόταν τὴν φιλοχρηματία τῶν πλουσίων καὶ τὴν ὑπερηφάνεια τῶν ἀπόρων.