Ἀπογοήτευση τῆς διαπλοκῆς

Ἡ διαπλοκὴ τὰ ἔβαψε μαῦρα∙ εἶχε προβλέψει σκληρὲς διαπραγματεύσεις τῆς τρόικα καὶ βέβαιη ἐπιβολὴ νέων μέτρων∙ ἀποδεικνύεται ὅτι τὰ δημοσιονομικὰ εἶναι πολὺ καλύτερα ἀπ’ τὰ προβλεφθέντα, ἡ ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας δεδομένη πλέον καὶ ἡ ἄσκηση ἐπεκτατικῆς πολιτικῆς στὴν Εὐρωζώνη διασφαλισμένη. Ἑπομένως, ὄχι μόνο δὲν ὑπάρχει πρόβλημα μέτρων, ἀλλὰ καὶ ἡ ἔγκριση τῆς δόσεως γίνεται δευτερεῦον θέμα∙ ἴσως ἀναβληθεῖ γιὰ τὸν Ἰανουάριο∙ προέχει τὸ μεθαυριανὸ Εὐρωσυμβούλιο πρὸς ἐπιβεβαίωση τῆς ἐπεκτατικῆς πολιτικῆς καὶ διοχέτευση ρευστότητος στὴν ἀγορά. Ἡ ἀλλαγὴ τῶν ὅρων τοῦ Μνημονίου εἶναι φυσικὸ ἐπακόλουθο, ἂν καὶ ἡ Ἑλλὰς δὲν τὸ χρειάζεται∙ ἐπείγουν δύο θέματα, πρῶτον ἡ ἄρση τῶν δεσμεύσεων τῶν τραπεζῶν γιὰ παροχὴ ρευστότητος∙ δεύτερον, ἡ μείωση τῶν ἐπιτοκίων δανεισμοῦ στὸ 0,5%, διπλάσιο τοῦ βασικοῦ. Στὸ πρῶτο Μνημόνιο ἦταν 5,4%, στὸ δεύτερο, 2,5, πέρυσι ἔγινε, 1%. Ἂν ἴσχυαν τὰ πρῶτα θὰ πληρώναμε φέτος 21 δις τοκοχρεωλύσια, πληρώσαμε πέντε.