Διαλλακτὴς καὶ νομοθέτης

Οἱ Ἀθηναῖοι ἐμαστίζοντο ἀπὸ ἐσωτερικὲς συγκρούσεις καὶ ἐστράφησαν στὸν Σόλωνα. «ᾗρέθη δὲ ἄρχων μετὰ Φιλόμβροτον ὁμοῦ καὶ διαλλακτὴς καὶ νομοθέτης»∙ ἐξελέγη λοιπὸν ἄρχων μετὰ τὸν Φιλόμβροτον, τὸ 594 π.Χ., ταυτοχρόνως συμφιλιωτὴς καὶ νομοθέτης. «Δεξαμένων προθύμως αὐτὸν ὡς μὲν εὔπορον τῶν πλουσίων, ὡς δὲ χρηστὸν τῶν πενήτων»∙ διότι προθύμως τὸν ἐδέχθησαν, οἱ πλούσιοι ὡς εὔπορο, οἱ φτωχοὶ ὡς ἔντιμο. «Λέγετα δὲ καὶ φωνή τις αὐτοῦ περιφερομένη πρότερον εἰπόντος»∙ λέγεται δὲ καὶ λόγος γι’ αὐτὸν ἦταν διαδομένος. «Ὡς τὸ ἴσον πόλεμον οὐ ποιεῖ, καὶ τοῖς κτηματικοῖς ἀρέσκειν καὶ τοῖς ἀκτήμοσιν»∙ ὅτι ἡ ἰσότης ἀποτρέπει τὸν πόλεμον, καὶ ὅτι αὐτὸ ἀρέσει καὶ στοὺς κτηματίες καὶ στοὺς ἀκτήμονες. «Τῶν μὲν ἀξίᾳ καὶ ἀρετῇ, τῶν δὲ ἐν μέτρῳ καὶ ἀριθμῷ τὸ ἴσον ἕξειν προσδοκώντων»∙ διότι πίστευαν ὅτι οἱ μὲν λόγῳ ἀξίας καὶ ἀρετῆς, οἱ δὲ λόγῳ μέτρου καὶ ποσότητος ἐπιδιώκειν τὴν ἰσότητα.