Ἀνοδικὲς τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνοδικὲς τάσεις παγκοσμίως, καθὼς ἀναμένονται καλὲς εἰδήσεις ἀπ’ τὸ Εὐρωσυμβούλιο γιὰ τὴν ἀνεργία κι ἀπ’ τὴν Κίνα γιὰ τὶς μεταρρυθμίσεις∙ τὸ εὐρὼ βελτιώθηκε στὰ 1,3396 δολλάρια καὶ 133,8725 γιέν, ἀλλὰ ὑποχώρησαν, χρυσός, 1283,75 καὶ πετρέλαιο, 105,37. Οἱ ἐπενδυτὲς ἀναμένουν τὶς ἀποφάσεις τῶν Εὐρωπαίων ἡγετῶν ὡς κατευθυντήριες γραμμὲς γιὰ τὴν ἀνάκαμψη τῆς εὐρωπαϊκῆς οἰκονομίας, μὲ κύριο ἄξονα τὴν ἐνίσχυση τῆς ρευστότητος στὶς ἀγορές∙ ἡ ἀνησυχία γιὰ τὴν κατάσταση στὴ Γαλλία διακατέχει τὴν Εὐρωζώνη, διότι τὰ φαινόμενα τῆς ἀποδοκιμασίας τοῦ Φρανσουὰ Ὁλλὰντ δείχνουν τὴν ἐκρηκτικότητα τῆς γαλλικῆς κοινωνίας. Ἀπέναντι στὴν κατάσταση αὐτὴ θεωρεῖται ἐπιβεβλημένη ἡ ἀλλαγὴ τῆς οἰκονομικῆς πολιτικῆς καὶ ἡ ἔμφαση στὴν ἀνάπτυξη, γεγονὸς ποὺ θὰ ἔχει ἀντίκτυπο σὲ ὅλες τὶς εὐρωπαϊκὲς χῶρες∙ στὸ Πεκῖνο τὸ θεωροῦν δεδομένο ὅτι θὰ γίνουν δεκτὲς οἱ μεταρρυθμίσεις καὶ ἤδη προετοιμάζονται οἱ μεγάλες ἑταιρεῖες γιὰ τὶς νέες ἐπενδύσεις τους.